DOGODKI

KAKO IZVESTI ZBOR ČLANOV ?


 

17.1. 2022

KAJ NAREDITI S SESTANKI ORGANOV DRUŠTVA IN OBČNIMI ZBORI V ČASU VISOKEGA PORASTA OKUŽB?

Ob ponovnem visokem porastu okužb s koronavirusom in dejstvu, da v državi ni razglašena epidemija, se mnoge nevladne organizacije ponovno soočate z vprašanjem, ali lahko izvedete seje svojih organov na daljavo, čeprav vaši akti te možnosti ne predvidevajo.

O pravilih in postopku izvajanja občnih zborov (zborov članov, skupščin) v času koronavirusa smo na CNVOS že pisali. Več o tem si lahko preberete tukaj in tukaj.

Občni zbor (ali seja drugega organa društva), na katerega so povabljeni zgolj člani, sicer ne sodi med javna zbiranja ali javne prireditve, vendar pa bi izvedba množične seje lahko pomenila tveganje za zdravje članov in bi bila v nasprotju s priporočili pristojnih institucij.

Če so na občni zbor povabljene tudi druge osebe, ki niso člani organizacije, kot so na primer mediji in predstavniki lokalne skupnosti, oziroma na sejo vabite vse preko sredstev javnega obveščanja, pa gre za javno prireditev. Takšna javna prireditev ne spada pod nobeno izjemo (športne in kulturne prireditve, sejmi ter kongresi), zato je izvedba prepovedana.

Kako torej ravnati?

Če društva v svojih temeljnih aktih nimate določeno, da se lahko seje organov oziroma občni zbor izvede tudi na daljavo ali korespondenčno, potem se pri sklicu občnega zbora oprite na 114. člen #PKP6. Ta določa, da se lahko občni zbor, vse dokler veljajo omejitve gibanja in zbiranja, skliče in izvede korespondenčno, ne glede na to, kaj o sklicu določa temeljni akt društva.

Pri tem je potrebno zagotoviti enakopravnost sodelovanja članov, kar pomeni, da jim morate pravočasno poslati obvestilo (skupaj z morebitnim gradivom) o sklicu seje, jim omogočiti, da oddajo svoj glas ter jih po koncu seje o sprejetih sklepih tudi nemudoma obvestiti.

Za sklic, izvedbo in odločanje na korespondenčnem zboru se smiselno uporabljajo določbe temeljnega akta društva. Če vaš statut oziroma pravila na primer določajo, da je potrebno pri določeni zadevi izvesti tajno glasovanje, ta obveznost velja tudi za korespondenčno sejo.

O tem, kako pravilno izvesti korespondenčno sejo, smo bolj obširno pisali tukaj.

Je možnost podaljšanja mandata organom društva še vedno mogoča?

Še vedno velja, da se pod določenim pogojem lahko avtomatično podaljša mandat zastopniku društva ali članu organa upravljanja društva. Če mandat poteče v času, ko še vedno velja prepoved zbiranja, se ta avtomatično podaljša, če občnega zbora ne morete sklicati korespondenčno ali na daljavo. Pri tem velja, da se mandat podaljša do prvega občnega zbora, ki bo sklican po izteku mandata. V primeru takšnega avtomatičnega podaljšanja morate sklicati občni zbor v roku treh mesecev od preklica omejitvenih ukrepov.

Če se boste odločili za srečanje v živo, vam svetujemo, da upoštevate vse zaščitne ukrepe (uporaba kirurških zaščitnih mask ali mask tipa FFP2, razkuževanje itd.), vključno z ugotavljanjem izpolnjevanja pogoja PCT. Več o zaščitnih ukrepih si lahko preberete tukaj (splošni ukrepi).

Čeprav občni zbor, na katerega so vabljeni samo člani društva, ni javna prireditev, v CNVOS še vedno odsvetujemo izvedbo v živo. Svetujemo vam, da skrbite za zdravje in varnost svojih članov ter priporočamo, da občni zbor izvedete na daljavo oziroma korespondenčno.

Vir: https://www.cnvos.si/novice/2969/kaj-narediti-s-sestanki-organov-drustva-in-obcnimi-zbori-v-casu-visokega-porasta-okuzb/

Delimo tudi vabilo CNVOS na pravno posvetovalnico v zvezi s pripravo letnega poročila društva, ki bo 2.2.2022 ob 14. uri po Zoom (organizira CNVOS). Število mest je omejeno. Več o vsebini in roku za prijavo: https://www.cnvos.si/kaj-pocnemo/izobrazevanja/aktualna/pravna-posvetovalnica-kaj-moramo-vedeti-o-letnem-porocilu/

 


2021


Novo leto prinaša nove izzive za prav vsakega od nas. Na PZDU DBk se zavedamo, da se društva v trenutni dani situaciji soočate tudi z izzivi glede organizacije zborov članov ter sej in skupščin delovnih teles v vaših organizacijah, saj fizični stiki niso zaželeni prav zaradi morebitnega poslabšanja epidemiološke situacije v državi. Ali lahko izvedete seje svojih organov na daljavo, čeprav te možnosti vaši akti ne predvidevajo?
Mnoge organizacije se ob ponovni razglasitvi epidemije in nadaljevanju izjemnih razmer, ki bodo po napovedih lahko trajale še nekaj časa, ponovno ukvarjajo z vprašanjem, ali lahko izvajajo seje zbora članov ali drugih organov na daljavo, čeprav te možnosti nimajo izrecno predvidene v statutu ali drugem aktu.

 

MOŽNOST IZVEDBE KORENSPONDENČNE SEJE ZBORA ČLANOV

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (t. i. 6. Protikorona zakon-Ur. l. št. 175/20 z dne 27. 11. 2020, začetek veljavnosti 28. 11. 2020) v 114. členu določa možnost korespondenčnega sklica in izvedbe zbora članov.

 

114. člen
(sklic in izvedba zbora članov društva, zveze društev oziroma podružnice tujega društva)

(1) Ne glede na določbe temeljnega akta oziroma statuta lahko društvo, zveza društev oziroma podružnica tujega društva (v nadaljnjem besedilu: društvo) v času do preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19, o najpomembnejših odločitvah skliče in izvede zbor članov društva korespondenčno, če lahko zagotovi enakopravnost sodelovanja vseh članov. Za sklic, izvedbo in odločanje na korespondenčnem zboru članov društva se uporabljajo določbe temeljnega akta društva.

(2) Če je zastopniku ali članu organov upravljanja društva v času veljavnosti ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19 potekel mandat za zastopanje oziroma opravljanje funkcije, določen s temeljnim aktom oziroma statutom, se mu mandat podaljša do prvega zbora članov, ki sledi poteku mandatne dobe, če društvo zbora članov ne more sklicati na način, določen s prejšnjim odstavkom. Društvo je dolžno sklicati zbor članov najpozneje v treh mesecih od preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19.

Tehnična izvedba sej organov v aktih nevladnih organizacij pogosto sploh ni točno določena, kar pomeni, da je lahko izvedba na daljavo, denimo z videokonferenco, že v osnovi (torej tudi brez izjemnih razmer) skladna z akti.


PREVERITE TEMELJNI AKT (STATUT) ORGANIZACIJE

Seja z uporabo videokonference je pri mnogih organizacijah možna na način, da se upoštevajo vsa pravila aktov. Izvedba na daljavo ni neskladna z akti zgolj zato, ker v njih ni izrecno predvidena, ampak šele v primeru, če pri izvedbi na daljavo res ni mogoče upoštevati vseh pravil. Smiselno je pogledati vsebino aktov in preveriti, ali je mogoče s katerim načinom izvedbe na daljavo upoštevati vsa pravila.

Če pravila organizacije predvidevajo le izvedbo seje organa z osebnim srečanjem v živo, izvedba sej na daljavo ni možna brez spremembe temeljnega akta ali pravilnikov.

V tem primeru so trenutne izjemne okoliščine tiste, ki lahko upravičijo kršitev pravila, da se seje izvedejo z osebnim srečanjem v živo, in drugih s tem povezanih pravil. Okoliščine namreč trenutno onemogočajo normalno izvedbo sej v živo – tako zaradi predpisov (npr. prepovedan prehod med občinami in regijami) kot tudi zato, ker izvedba seje v živo glede na trenutno stanje pomeni nesorazmerno tveganje za zdravje članov (še toliko bolj, če gre za rizične skupine, starejše, bolne). V okoliščinah, v katerih se nahajamo, bi ne glede na pravila društva tako lahko celo ugotovili, da bi izvedba seje z osebnim srečanjem (ki je sicer v skladu s pravili) bolj omejevala pravico člana do odločanja kot pa izvedba prek spleta, saj bi član za odločanje z osebno navzočnostjo moral nesorazmerno tvegati svoje zdravje.


UPORABEN PRIMER KAKO SE ODLOČITI GLEDE IZVEDBE SEJE

Pri odločanju, ali izvesti sejo na daljavo, ki krši kakšno pravilo vaše organizacije je treba predvsem pretehtati oz. primerjati:

 • interese vaše organizacije in članov, ki se ščitijo z upoštevanjem pravil o izvedbi seje in
 • interese, ki se varujejo z izvedbo na daljavo.

PRIMER: ZBOR ČLANOV DRUŠTVA ALI KLUBA
Če se z izvedbo na daljavo ne krši nobeno pomembno pravilo, ki bi resno posegalo v pravice članov do odločanja, hkrati pa izvedba seje v živo, ki je po pravilih, krši priporočila inštitucij, ogroža javno zdravje in zdravje članov, v najslabšem primeru pa od članov celo terja kršitev predpisov, je seveda izvedba na daljavo lahko upravičena, medtem ko izvedba v živo ni.

Pomembno pri presoji je tudi to, ali je odločitev v danem trenutku nujna – ali je torej seja v tistem trenutku nujna za zaščito interesov članov in društva, ali je bolj smiselna odložitev seje do izteka izjemnih razmer. Glede na to, da te izjemne razmere utegnejo trajati še precej časa, je pogosto v interesu organizacije in njenih članov ter uporabnikov, da se seja opravi, oziroma je to potrebno za delovanje društva.

Navedeno ne velja le za čas razglašene epidemije, ampak je podoben razmislek s tehtanjem interesov možno opraviti v celotnem času izjemnih razmer. Tudi če inštitucije zbiranja in srečanja zgolj odsvetujejo oz. takšna izvedba krši zgolj priporočila, ali na primer če organizacija ugotovi, da za njene člane obstajajo posebna tveganja (denimo, ker so nekateri člani so rizične skupine, bolniki, starejši), je izvedba seje zbora članov na daljavo lahko upravičena.


IZVEDBA SEJE NA DALJAVO – KAKO JO IZVESTI?

 • Na dnevni red seje na daljavo umestite le zadeve, o katerih mora organ nujno odločati.
 • Članom pošljete obvestilo o sklicu seje, kjer navedete, da se seja organa zaradi preprečevanja širitve okužbe s koronavirusom in ob upoštevanju predpisanih ukrepov ter priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje izjemoma izvede na daljavo. Obvestilo pošljete na način, kot se vedno sklicuje seja organa.
 • Pri sklicu in izvedbi seje ter glasovanja na daljavo smiselno uporabljajte vsa druga pravila organizacije, ki veljajo za običajne seje organa (roki za sklic, posredovanje gradiv za glasovanje, predvidene večine, potrebne za sprejem sklepa, in podobno).
 • V obvestilu članom organa določite in pojasnite tehnični način izvedbe seje, tj. kakšen bo način razprave in glasovanja (npr. po navadni pošti, po elektronski pošti na določen naslov, na konferenčnem klicu, preko razpoložljivih spletnih platform, itd.).
 • Obvestilu priložite vsa gradiva, ki so potrebna za odločanje.
 • Če boste glasovanje izvedli pisno (po elektronski ali navadni pošti), v obvestilu določite rok trajanja seje oz. rok za glasovanje o predlaganih sklepih seje. Priporočljivo je, da je rok za glasovanje vsaj tri dni za glasovanje po elektronski pošti oz. vsaj pet do sedem dni za glasovanje po navadni pošti. Nekaj dodatnih dni dopustite še za razpravo. Če se seja prične takoj ob samem sklicu, pa pri določitvi roka za glasovanje upoštevajte tudi rok za sklic seje organa (rok od sklica seje do poteka glasovanja ne sme biti krajši od roka za sklic seje, ki je določen v statutu).
 • Tudi pri seji, ki v celoti poteka pisno, omogočite razpravo pred glasovanjem tako, da zberete stališča članov organa in dostop do njih omogočite članom vse do roka za glasovanje (npr. prejete pripombe objavite na spletni strani, jih posredujete po elektronski pošti vsem članom, odgovarjate na vprašanja po telefonu, …). Za razpravo lahko določite tudi poseben rok, do katerega lahko člani pošljejo svoje komentarje. Lahko pa iz praktičnih razlogov določite tudi, da razprava in glasovanje potekata istočasno, tako da lahko člani organa glasujejo takoj in ne šele po koncu razprave. Pri izvedbi seje po elektronski pošti bodite pozorni tudi na pravila varstva osebnih podatkov organizacija ne sme razkriti elektronskega naslova posameznikov drugim, če za to nima soglasja ali druge podlage. Zato obvestila pošiljamo v t. i. »skriti kopiji«.

Glej tudi

NAVODILO DRUŠTVOM UPOKOJENCEV V ČASU KORONAVIRUSA COVID-19


(klik) Kako izvesti zbor članov na daljavo?

(klik) Spletna orodja za izvedbo zbora članov društva na daljavo

(klik) Kako izvesti tajno glasovanje na korespondenčni seji?

Vir informacije je Zavod center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS)


Sklepa kolegija predsednika ZDUS z dne 23.12.2020

Sklep št. 21: PZDU se seznani s sklepom kolegija predsednika ZDUS, naj se zbori članov DU izvedejo na korespondenčen način, pri čemer je potrebno zagotoviti vse podlage za izvedbo, oz. se s sklicem počaka na čas, ko bodo razmere dopuščale izvedbo v živo, saj se je pri korespondenčni seji potrebno zavedati administrativnega in finančnega bremena za DU.

Sklep št. 22: PZDU se seznani s sklepom kolegija predsednika ZDUS, naj DU članarino poberejo na način, kot si bodo določili sami, pri čemer se zavedamo trenutne situacije zaradi epidemije in običajnih poti pobiranja letne članarine.


PROGRAM STAREJŠI ZA STAREJŠE DOLENJSKA IN BELA KRAJINA

PROGRAM STAREJŠI ZA STAREJŠE  DOLENJSKA IN BELA KRAJINA V LETU 2021

Valovi epidemije se tudi v letu 2021 krojili prostovoljske aktivnosti, pogojev za normalno delovanje prostovoljcev ni bilo. So pa izkoristili čas, ko so bili obiski in nudenje pomoči možni. Ob upoštevanju navodil, v skrbi za starejše vključene in zase, so sledili svoji prostovoljski duši in po najboljših močeh lajšali stiske. Zamujene obiske so opravili takoj, ko je bilo mogoče. V največji možni meri so se posluževali telefonskih pogovorov s starejšimi in jim na ta način vsaj malo nadomestili obiske. Tega so bili predvsem veseli tisti, ki živijo sami.

V pokrajini je v program vključenih 15 društev upokojencev. V letu 2021 je aktivno delovalo 13 društev.  Na terenu je delovalo 250 prostovoljcev, ki so opravili 6.110 obiskov. Od tega je bilo 321 prvih obiskov na katerih se občana seznani z namenom programa in izpolnjuje anketa o pristopu v program. Pri 4.188 vključenih je bilo opravljenih 5.789 ponovnih obiskov. V program je bilo vključenih 68% ciljne skupine  (starejši nad 69 let). Pomembno pri vsem je, da je bilo različnih oblik pomoči nudeno 768 osebam. Sama društva upokojencev so izvedla 1.982 različnih pomoči ( druženje, sprehodi, prevozi, pomoč pri hišnih opravilih, branje, dostava iz trgovine, dostava humanitarnih paketov, pomoč pri osnovnih osebnih opravilih.  Ugotovljena potreba po pomoči je bila v cca 54 primerih posredovana institucijam: Center za socialno delo, Rdeči križ, Karitas, patronaža, občina. Podatki in opažanja prostovoljcev na terenu ne kažejo izboljšanja na žalost je čedalje več takih, ki pomoči rabijo.

Rezultati o obiskih, nudenih pomočeh, kažejo, da koordinatorji  in prostovoljci dobro delajo. V tako rekoč vseh okoljih pa se srečujejo z pridobivanjem prostovoljcev. Na tem področju je najpomembnejša podpora programu v društvih, da koordinatorji skupaj s predsedniki naredijo program prepoznaven, da delo v projektu čim bolje teče in da starejši na terenu čutijo njegov obstoj.                                   

Pokrajinska koordinatorka za Dolenjsko in Belo krajino Razina Kum


Obiski in opažanja do konca septembra 2021

Valovi epidemije se tudi letos niso poslovili kljub cepivu, pogojev za normalno delovanje prostovoljcev ni bilo. So pa izkoristili čas, ko so bili obiski in nudenje pomoči možni.

230 prostovoljcev je obiske so opravilo takoj, ko je bilo mogoče. Opravili  so 5.116 obiskov pri 4007 vključenih. To je nekoliko manj kot v preteklem primerjalnem obdobju, predvsem je to posledica omejitve stikov in strahu pred okužbo z virusom covid 19.

Nudeno je bilo 1397 pomoči, od tega večina v okviru društva upokojencev. Oblike pomoči so bile predvsem druženje, dostava iz trgovine. V času omejitve stikov pa so se opravljali telefonski pogovori.

Pokrajinska koordinatorka za Dolenjsko in Belo krajino Rozina Kum.

STAREJŠI ZA STAREJŠE – PZDU DOLENJSKE IN BELE KRAJINE


VOŠČILO

Pride čas, ko se prižgejo luči,

pride čas, ko v naših srcih sreča zažari,

pride čas, ko si veliko dobrega zaželimo

in pride čas, ko si edino zdravja zaželimo.

Ob božično novoletnih praznikih želim vsem članicam in članom Društev upokojencev PZDU Dolenjske in Bele krajine veliko radosti in veselja, v novem letu 2022 pa obilico zdravja, sreče in dobrega sodelovanja.

Predsednik Dušan Kraševec

ROKODELSKE DELAVNICE 2021 V HOTELU DELFIN IZOLA

Od 13. do 17. 12. 2021 so v hotelu Delfin v Izoli potekale rokodelske delavnice. 

Iz naše PZDU Dolenjske in Bele krajine so bile udeleženke:

 • Tatjana Jarc iz DU Dvor je bila mentorica na delavnici Voščilnice.
 • Anica Bartol iz DU Loški Potok je bila na delavnici Polstena torba,
 • Marija Slavec iz DU Loški Potok je pletla nogavice,
 • Barbara Bregar iz DU Veliki Gaber je izdelovala okraske in
 • Pepca Žagar iz DU Mokronog  Trebelno je izdelala zložljiv leseni stol, 
 • Milena Zore DU Mokronog  Trebelno iz je bila na  kulinarični delavnici,
 • Jelena Žurga Mihelčič Iz DU Sodražica je bila na delavnici vezenja obešanke,
 • Fani Debeljak iz DU Loški Potok pa je izdelovala ladjice iz papirja

Prisotni so bili še štirje spremljevalci, ki so bili na drugih izobraževalnih delavnicah. 

Delavnice so potekale pod strogimi ukrepi, katere smo vsi upoštevati, da le preprečimo prenos bolezni. 

Vodja in organizator delavnic Branko Suhadolnik je imel kar težko delo pri izvedbi delavnic, saj so se zadnje dni vrstile odpovedi. Tudi iz naše PZDU so bile štiri odpovedi, katere smo uspešno nadomestili.

Udeleženci smo zadovoljni in z lepimi vtisi dogodkov odšli domov. 

Leto bo hitro naokoli, tako se ponovno snidemo. 

Marija Turk, vodja tehnične kulture na PZDU

fotografije 1 / fotografije 2

Video prispevek


RAZGOVORI S PREDSEDNIKI NAŠIH DRUŠTEV

Po letnem programu dela PZDU opravljam pogovore po skupinah s predsednicami in predsedniki naših društev.  Predsednik Dušan Kraševec

Skupinske slike s sestanka, dne 17. 12. 2021 z belokranjskimi predsedniki društev žal ni ! Prisotni: Irena Mali DU Semič, Anica Črnič DU Gradac, Simo Vrlinič DU Vinica, Anton Štefanič DU Suhor, Jože Mozetič DU Metlika in Štefan Misja DU Črnomelj.

16. 12. 2021

15. 12. 2021

14. 12. 2021
10. 12. 2021

17. 5. 2021 na DU Kočevje. Prisotni: Barbka Kolar Bižal, Marija Turk, Milka Gornik, Mirko Pantar in Jožef Debeljak, odsotna Milojka Kolar.

26. 5. 2021 na DU Mirna. Prisotni: Milica Korošec, Barica Kraljevski, Darinka Krevs, Marjan Rozman, Peter Pavlin, Franc Marjan Anžlovar.

27. 5.2021 na DU Črnomelj. prisotni: Štefan Misja, Stane Golobič, Irena Mali, Franc Renko, Zvonko Radkovič, Ana Mikšič, Simon Vrlinič, Jože Mozetič.

Marjan Bratkovič, Metka Kovačič, Franc Nadu, Nina Presekar, Tone Mojstrovič

Novo mesto, 1. 6. 2021 na DU Novo mesto prisotni: Rožca Šonc, Rozina Kum, Mira Konček, Dušan Mikec, Karol Zagorc, Janez Franko, Slavko Staniša, Karel Sikošek, Anton Novak, Franci Dragan.

Zahvaljujem se vam za udeležbo. Predsednik Dušan Kraševec

SEJE UO PZDU


V četrtek, dne 11. 11. 2021 smo sejo upravnega odbora izvedli preko Skypa.

Po dolgem času sestanek UO v “živo” v prostorih DU Novo mesto, dne 18. 5. 2021. 

Dne 17. 2. 2021 smo imeli 3. video sejo UO. Uspešno smo opravili vse točke, med drugim smo sprejeli letni program dela. Foto bo pa drugič. dk


2. video seja UO, 23. 12. 2020

V ponedeljek, dne 30. 11.2020 smo opravili prvo video sejo Upravnega odbora Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine. Šest članov se je uspešno povezalo preko Skaypa in v celoti “predelalo” dnevni red. dk


LIGA PIKADO PZDU 2021/2022 – ZAČETEK PRESTAVLJENOBVESTILO, 5. 11. 2021

Zaradi novih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa začasno prestavljamo začetek lige pikada.

O novem začetku vas bomo pravočasno obvestili.


RAZPORED EKIP V SKUPINE

MOŠKI

1 . skupina

 1. DOLENJSKE TOPLICE
 2. STRAŽA
 3. ŽUŽEMBERK
 4. DVOR                                                                   

2. skupina

 1. ŠKOCJAN
 2. ŠENTJERNEJ                 
 3. NOVO MESTO
 4. MALI SLATNIK

3. skupina

 1. TREBNJE                
 2. VELIKA LOKA
 3. MOKRONOG TREBELNO
 4. MIRNA PEČ

4.  skupina

 1. SUHOR
 2. ČRNOMELJ
 3. SEMIČ                
 4. URŠNA SELA

5. skupina

 1. KOČEVJE
 2. SODRAŽICA                           
 3. PREČNA                                                              

ŽENSKE

1 . skupina

 1. DOLENJSKE TOPLICE
 2. STRAŽA
 3. ŽUŽEMBERK
 4. DVOR                                                                   

2. skupina

 1. ŠKOCJAN
 2. NOVO MESTO    
 3. MALI SLATNIK
 4. PREČNA

3. skupina

 1. TREBNJE                
 2. VELIKA LOKA
 3. MOKRONOG TREBELNO
 4. MIRNA PEČ

4.  skupina

 1. SUHOR  – vodja  Jožica Zupančič, 041 912 514
 2. ČRNOMELJ
 3. SEMIČ                
 4. URŠNA SELA

5. skupina

 1. KOČEVJE
 2. SODRAŽICA                           
 3. RIBNICA 

Igra se: 1. proti 4. v skupini, 2 – 3, nato povratne tekme
               nadaljujete: 2 – 4 in tako dalje.

KONTAKTI – vodje ekip


KRATKA PRAVILA IN POJASNILA IGRANJA PIKADA V LIGI PZDU DOLENJSKE IN BELE KRAJINE  2021-2022

 • Igra se po pravilih ŠRT PZDU –  Pravila ŠRT– pikado
 • Ekipo sestavljajo 4 igralci/igralke lahko tudi 5 (rezerva).
 • V vsaki skupini so praviloma vključena po 4 društva.
 • Igrajo MOŠKE IN ŽENSKE ekipe, ki so razdeljene v SKUPINE OD 1 -5 po področjih Dolenjske in Bele Krajine, žreb je delegiran zaradi zmanjšanja potovanj in stroškov (potni stroški itd.)
 • Igra vsaka ekipa z vsako ekipo v skupini. Prve dve ekipi napredujeta v nadaljnje tekmovanje.
 • Vsaka zmaga ekipe šteje 1 točka, prvi dve ekipi v skupini z največ točkami, gresta naprej v polfinale.
 • Rezultat v primeru enakih točk v skupini, se šteje skupno več doseženih točk posamezne ekipe v skupini.
 • Tekme se odigrajo praviloma vsak ponedeljek ob 9h oz. po dogovoru med ekipami, obvezno pa v tekočem tednu.
 • Liga pikada se začne ? 8. 11. 2021 dalje.
 • Takoj po vsaki končani tekmi med ekipama, vodja domače ekipe pošljete rezultate po SMS-u IVANU NOVAKU, tel. 040 369 920, mail ive.novak@gmail.com.
 • Tekoči rezultati bodo objavljeni na spletni strani PZDU DOLENJSKE IN BELE KRAJINE

Info: Milena Iskra, tel. 040 900 968,milena.iskra@gmail.com


OBRAZEC – ZAPISNIK      (obrazec si prenesite na svoj računalnik za print)


                 


Datum: 15. 10. 2021

RAZPIS LIGE PIKADO 2021/2022

Pokrajinska zveza društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo razpisuje tekmovanje v ligi pikado v moški in ženski konkurenci za obdobje 2021 / 2022.

Prijavijo se lahko po ena moška in ženska ekipa v sestavi štiri ali pet (rezerva) tekmovalcev.

Tekmovalo se bo po pravilih Športnih iger PZDU.

Razpored tekmovanja bo sestavljen na podlagi prijav. Pripravljen bo podobno kot v ligi petanka, ki je bila odigrana spomladi.

Prijave sprejema Milena Iskra na SMS 040 900 968 ali milena.iskra@gmail.com

do ponedeljka, dne 25. 10. 2021.

Komisija KŠRGK:                                                                    Predsednik PZDU

Franci Dragan l. r.                                                                  Dušan Kraševec l. r.

           

SREČANJE LITERATOV V SEMIČU

V Kulturnem centru Semič je v sredo, 27. oktobra potekalo vsakoletno že  24. srečanje literatov Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine, ki ga je letos organiziralo DU  Semič v sodelovanju s PZDU za Dolenjsko in Belo krajino. Na srečanju je sodelovalo 19 literatov iz desetih društev Dolenjske in Bele krajine. Literati so v svojih delih  izražali svoja čutenja, spomine, žalosti in veselja. Predstavljena  dela so bila interpretirana na solidnem nivoju.

Srečanje literatov so z izrednimi glasbenimi vložki popestrili predstavniki glasbene šole Gradus ad Parnassum. Organizacija srečanja in sam potek srečanja literatov je potekala brezhibno in ob zelo domiselnemu vodenju prireditve gospe Blažke Tomaževič, tako da si organizatorji DU Semič zaslužijo vso pohvalo in če bo želja, se v bodoče še kdaj vidimo v Semiču.

 Karol Zagorc                                                                                                                                

Vaš kanal – prispevek  – 11:40


RAZSTAVA ROČNIH DEL ČLANOV PZDU V RIBNIŠKEM ROKODELSKEM CENTRU

Na letošnji razpis Komisije za tehnično kulturo, za organizacijo in izvedbo rokodelske razstave PZDU Dolenjske in Bele krajine se je prijavilo društvo upokojencev Ribnica, ki ga vodi Jože Debelak. Razstava je bila organizirana 22. 10. 2021 v ribniškem Rokodelskem centru, v drugem nadstropju – velika sejna dvorana.

V naši pokrajinski zvezi imamo 36 društev upokojencev. Od tega imamo vpisanih 18 društev v rokodelsko sekcijo oz. imajo organizirane delavnice ročnih del. V nekaterih društvih rokodelci ustvarjajo posamezno in nekateri imajo tudi certifikat za svoje izdelke. Vsem društvom naše pokrajine smo poslali vabila za sodelovanje na razstavi. Na vabilo se je prijavilo 14 društev, od tega je žal eno društvo dan prej odpovedalo udeležbo zaradi bolezni. Tako se je v petek 22. 10. 2021 v Rokodelskem centru zbralo 13 društev, ki so razstavljali svoje unikatne izdelke. To so bila društva: Ribnica, Novo mesto, Žužemberk, Prečna, Kostel, Mokronog-Trebelno, Kočevje, Straža, Črnomelj, Semič, Sodražica, Uršna sela in Loški Potok. Po videnju razstave smo lahko nadvse zadovoljni, saj upokojenci s svojim znanjem in delom skrbimo, da marsikatera stara obrt v naših krajih še ne bo izumrla, saj se znanje prenaša na mlajše rodove. Na razstavi je svoje izdelke razstavljalo 73 upokojencev rokodelcev. Razstave pa se jih je udeležilo 33.

Razstava je bila v sklopu občinskega praznika Občine Ribnica in praznovanju 75. letnice društva upokojencev Ribnica. Občina je bila tudi sponzor prireditve. 

Otvoritev razstave je povezoval Medard Pucelj – žlahtni Ribničan. Vse razstavljavce in navzoče goste je najprej pozdravil gostitelj Jože Debeljak – DU Ribnica. Zbrane pa so nagovorili tudi župan občine Ribnica Samo Pogorelc, predsednik ZDUS Janez Sušnik, predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine Dušan Kraševec in predsednik KTK ZDUS Branko Suhadolnik, ki je vse rokodelce pohvalil za čudovite izdelke in bil navdušen nad lepo razstavo in številom razstavljavcev. Pod njegovim vodstvom se je rokodelstvo v vseh pokrajinah močno utrdilo in razširilo. Prireditev se je udeležila tudi v. d. Rokodelskega centra Tina Peček. Predsednik PZDU Dušan Kraševec je otvoril razstavo in povabil goste in obiskovalce, da si jo ogledajo. Za kulturni program je poskrbel kvartet Zvon. Domačinke Podeželske žene Ribnica so poskrbele za pogostitev. V pritličju smo si lahko obiskovalci ogledali delo pletarja in lončarke. Pred vhodom je bila razstavljena Ribniška suha roba in izdelki iz gline. Po dvorišču Rokodelskega centra se je sprehodil tudi krošnjar Ribn’čan, ki je po celem svetu znan.

Lepo smo se imeli, se po družili, izmenjali mnenja, izkušnje in si zaželeli kmalu na snidenje.

Marija Turk-KTK pri PZDU Dolenske in Bele krajine  

 

Facebook

Branko Suhadolnik

DU Loški Potok

Vera Nose

Marjana Kulovec

DU Uršna sela

Marija Golob

__________________________________

PRISPEVEK TELEVIZIJA RKANAL

PRISPEVEK NA LOKALNO.SI

___________________________________

UDELEŽBA NA ZBORIH ČLANOV DU

Udeležba na zboru članov DU Žužemberk, 26. 9. 2021.


Udeležba na zboru članov DU Suhor.

http://www.posrcumlad.si/suhor/novice.html

Udeležba na zboru članov DU Veliki Gaber, 14. 8. 2021

http://www.posrcumlad.si/veliki-gaber/novice.html

SENIORSKE NOVICE: Žalna slovesnost in občni zbor Društva upokojencev Veliki Gaber (janezplatise.blogspot.com)


Udeležba na zboru članov DU Trebnje 8. 8. 2021.

http://www.posrcumlad.si/trebnje/novice.html

Dne 31. 7. 2021 sem se udeležil zbora članov DU Mokronog Trebelno.

Več na: http://www.posrcumlad.si/mokronog-trebelno/novice.html


Dne 25. 7. 2021 sem se udeležil zbora članov DU Šentrupert.

Več na : http://www.posrcumlad.si/sentrupert/novice.html


Dne 22. 5. 2021 sem se na povabilo DU Otočec udeležil njihovega zbora članov. Izvolili so novega predsednika Antona Turka. Čestitam!

več fotografij

Več na: http://www.posrcumlad.si/otocec/novice.html


Dne 30. 6. 2021 sem se na povabilo DU Gradac udeležil njihovega zbora članov. Ob 60 letnici društva sem jim izročil veliko plaketo ZDUS.

Več na : http://www.posrcumlad.si/gradac/novice.html

fotografije


Dne 20. 6. 2021 sem se na povabilo udeležil zbora članov DU Podgorje Stopiče. Pripravili so tudi lepo priložnostno razstavo ročnih del.

Več na: http://dupodgorjestopice.blogspot.com/2021/06/druzenje-v-juniju.html#comment-form

fotografije

predsednik Dušan Kraševec

Poglej tudi na https://www.facebook.com/pzdu.dolenjske

DRŽAVNE ŠPORTNE IGRE V PIKADU V ŠKOCJANU


BILTEN  tekmovanja

 


Dne 6. 10. 2021 so v odlični organizaciji članov DU Škocjan, izvedene državne športne igre upokojencev Slovenije v pikadu za ženske in moške ekipe. Vsem čestitke!

Rezultati

fotografije1

Povezava do arhiva slik:

https://we.tl/t-fji9jo6rc1

 


DRŽAVNE ŠPORTNE IGRE – PZDU DOLENJSKE IN BELE KRAJINE


FRANČIČ SLAVKO, ans. Frančič – PIKADERSKA – pikado

BREZPLAČEN JAVNI POTNIŠKI PROMET ZA UPOKOJENCE

Od petka, 1. oktobra 2021, se upokojenci lahko z mestnimi avtobusi v Ljubljani in Mariboru vozimo brezplačno. 

Do brezplačnih voženj z mestnimi avtobusi so upravičeni upokojenci, imetniki Evropske kartice ugodnosti za invalide, vojni veterani ter osebe, starejše od 65 let, pod pogojem, da niso v delovnem razmerju.

Potnikom, ki že imajo vozovnico Slovenija rdeče barve, ki omogoča brezplačne vožnje na medkrajevnih avtobusih in vlakih, se bo vozovnica za mestni promet na kartico zapisala avtomatsko ob prvi validaciji na avtobusu. To pomeni, da se od 1. oktobra dalje lahko neomejeno vozimo tudi na mestnih linijah.

Majda Zagorc, predsednica DU Mirna Peč, 16. 7. 2020

S 1. JULIJEM 2020 DO BREZPLAČNEGA MEDKRAJEVNEGA POTNIŠKEGA PROMETAUpokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in starejši od 65 let lahko od 1.7.2020 brezplačno koristite medkrajevni potniški promet. Do brezplačne vozovnice niso upravičeni tisti, ki so v delovnem razmerju, opravljajo samostojno registrirano dejavnost, poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov.Kako do vozovnice?Uvodoma našteti upravičenci lahko vlogo za pridobitev na predpisanem obrazcu, kateremu so priložena tudi navodila, vložite:1.      1. Osebno na enem od 120 prodajnih mest integriranega javnega potniškega prometa ali na prodajnem mestu Slovenskih železnic. Pri osebni oddaji vloge upravičenci predložite osebni dokument, evropsko kartico ugodnosti za invalide, oziroma izkaznico vojnega veterana. Izkaznico vam na prodajnem mestu izdajo takoj. Za izdajo kartice na prodajnem mestu poravnate strošek 3 EUR. Nekatera prodajna mesta lahko obračunajo tudi druge stroške, npr. za obrazec, če nimate svojega ali pa celo postajno uslugo za izdajo kartice. Predlagamo, da se o morebitnih dodatnih stroških pozanimate na prodajnem mestu.(Primeri obračunavanja dodatnih stroškov za Ljubljano: Avtobusna postaja Ljubljana dodatno zaračuna postajno uslugo za izdajo kartice v znesku 2 EUR in tudi vlogo, če nimate svojo v znesku 0,50 EUR; Glavna železniška postaja Ljubljana zaračuna zgolj izdajo kartice v znesku 3 EUR, če pa se odločite, da vam kartico pošljejo po pošti, boste za poštnino odšteli še 3 EUR; LPP ne zaračuna nobenih dodatnih stroškov, razen stroška za izdajo kartice).2.      2. Ministrstvo za infrastrukturo je priporočilo, da v izogib širjenju koronavirusa Covid-19 in s tem preprečevanju velikega števila kontaktov, vloge članov zberejo v DU in jih za to v DU določena oseba odnese osebno na prodajno mesto, pri čemer pa je potrebno priložiti fotokopije dokumentov (osebni dokument, evropsko kartico ugodnosti za invalide, oziroma izkaznico vojnega veterana). V tem primeru bi bila izdaja kartice in plačilo stroška izdaje vezana na poštno storitev s plačilom po povzetju, pri čemer poravnate tudi strošek poštnine. Lahko pa se odločite tudi za možnost prevzema kartice na enem od prodajnih mest integriranega javnega potniškega prometa ali na prodajnem mestu Slovenskih železnic, kjer boste plačali strošek izdaje kartice.3.      3. Vlogo lahko upravičenci oddate tudi po pošti na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »brezplačna vozovnica Slovenija«.V tem primeru oddate zgolj vlogo, ni pa vam potrebno priložiti tudi dokazil. V tem primeru bi bila izdaja kartice in plačilo stroška izdaje vezana na poštno storitev s plačilom po povzetju, pri čemer poravnate tudi strošek poštnine. Lahko pa se odločite tudi za možnost prevzema kartice na enem od prodajnih mest integriranega javnega potniškega prometa ali na prodajnem mestu Slovenskih železnic, kjer boste plačali strošek izdaje kartice.4. Vlogo lahko upravičenci oddate na Ministrstvo za infrastrukturo tudi po elektronski pošti na naslov mzi.bv@gov.si in v zadevo e-pošte napišete »brezplačna vozovnica Slovenija«. V tem primeru oddate zgolj vlogo, ni pa vam potrebno priložiti tudi dokazil. V tem primeru bi bila izdaja kartice in plačilo stroška izdaje vezana na poštno storitev s plačilom po povzetju, pri čemer poravnate tudi strošek poštnine. Lahko pa se odločite tudi za možnost prevzema kartice na enem od prodajnih mest integriranega javnega potniškega prometa ali na prodajnem mestu Slovenskih železnic, kjer boste plačali strošek izdaje kartice.Veljavnost vozovnice?Vozovnica velja eno leto od njene izdaje. To pomeni, da boste upravičenci vlogo nato obnovili.Vozovnico vam v enem letu izdajo le enkrat.4.  Več informacij lahko pridobite na Ministrstvu za infrastrukturo na telefonski številki 01 478 84 11 od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro.Članice in člani našega društva lahko vloge oddate tudi v pisarni društva v času uradnih ur.

Brezplačni javni medkrajevni potniški promet za vse upokojence

OB MEDNARODNEM DNEVU STAREJŠIH

Vir ZDUS

1. oktober je Mednarodni dan starejših. Generalna skupščina Združenih narodov je ta dan razglasila za mednarodni dan starejših in po svetu ga obeležujemo že vse od leta 1990.
1. januarja letošnjega leta je imela Slovenija 2.108.977 prebivalcev. 435.715 jih je bilo starih najmanj 65 let. Med toliko starimi jih je bilo v letu 2020 47 % z največ srednješolsko izobrazbo. Med 65–74 let starimi prebivalci pa je bilo lani kar 56 % takih, ki so že uporabljali ali uporabljajo internet. Po zadnjih statističnih podatkih pa internet uporablja več kot polovica starejših prebivalcev Slovenije!
Še večje razlike so bile med deležem vseh, in deležem starejših prebivalcev z osnovnošolsko, in tistih, z vsaj višješolsko izobrazbo, še posebno med starejšimi ženskami. Med temi je bilo na primer za 23 odstotnih točk več takih, ki so imele samo osnovno šolo, kot med vsemi prebivalkami, starimi 15 ali več let. Takih, ki so imele vsaj višješolsko izobrazbo, pa je bilo za 17 odstotnih točk manj kot med vsemi.
Pa se vrnimo k internetu. Letošnji slogan Svetovnega dne se glasi Digitalna enakopravnost za vse starosti. Med rednimi uporabniki interneta v lanskem letu, to je takimi, ki so internet uporabljali v zadnjih treh mesecih pred anketiranjem, jih je 78 % uporabljalo internet za iskanje informacij o blagu in storitvah, 74 % za branje spletnih novic in časopisov in 59 % za iskanje informacij, povezanih z zdravjem.
Letošnji slogan »Digitalna enakopravnost za vse starosti« potrjuje potrebo po dostopu in smiselni udeležbi starejših v današnjem digitalnem svetu.
Četrta industrijska revolucija, za katero so značilne hitre digitalne inovacije in eksponentna rast, je spremenila vse sektorje družbe, vključno s tem, kako živimo, delamo in smo med seboj povezani. Tehnološki napredek daje veliko upanje za pospešitev napredka pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Kljub temu je polovica svetovnega prebivalstva brez internetne povezave, pri čemer je največja razlika med najrazvitejšimi državami (87%) in najmanj razvitimi (19%) To so dejstva in številke ITU (International Telecomunication Union).
Nedavna poročila ITU kažejo, da starejše ženske v večji meri doživljajo digitalno neenakost kot druge družbene skupine; bodisi nimajo dostopa do tehnologij, bodisi pogosto v celoti ne izkoriščajo priložnosti, ki jih ponuja tehnološki napredek.
Medtem ko potekajo prizadevanja za globalno povezovanje družbe, so se pojavila nova tveganja. Zlasti kibernetski kriminal in dezinformacije! Ta dva pojava ogrožajo človekove pravice, zasebnost in varnost predvsem starejših. Hiter sprejem digitalne tehnologije je prehitel politiko in upravljanje na nacionalni, regionalni in svetovni ravni. Načrt generalnega sekretarja OZN poskuša rešiti te izzive s priporočilom konkretnih ukrepov za izkoriščanje najboljših tehnologij in zmanjševanje njihovih tveganj.
O tem bomo v prihodnjih mesecih na ZDUS še veliko govorili, tudi naša pristojna komisija, spremljali pa bomo seveda tudi trende v svetu za preprečevanje in zaščito najranljivejših skupin uporabnikov interneta.
Iskrene čestitke ob 1. oktobru, Mednarodnem dnevu starejših vsem našim članom.

LIGA PZDU V KEGLJANJU S KROGLO NA VRVICI 2021 – PODALJŠAN RAZPIS

Glede na dober odziv pri izvedbi Lige petanka 2021 smo se v PZDU Dolenjske in Bele krajine odločili da pripravimo tudi  ligaško tekmovanje v igri kegljanje s kroglo na vrvici. 

R A Z P I S

 LIGE V KEGLJANJU S KROGLO NA VRVICI

Pokrajinska zveza društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine Komisija za šport rekreacijo in gibalno kulturo razpisuje tekmovanje v Ligi v kegljanju s kroglo na vrvici.

Predviden pričetek v oktobru. Sistem in način tekmovanja bo določen, ko bo znano število prijavljenih ekip. Prijavite lahko moško, žensko ali mešano ekipo. Ob prijavi navedite kontaktno osebo s tel. številko in e mail naslovom.

Prijave na dragan.franci@gmail.com, 051 322 206, do 3. 10. 2021. Sporočite tudi, koliko igrišč ima vaše društvo.

https://pzdudolenjskeinbelekrajine.si/siu/kegljanje-vrvica/

 

Predsednik KŠRGK         Predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine

   Franci Dragan                                       Dušan Kraševec           

 

ŽE PRIJAVJENA DRUŠTVA – potrdite udeležbo!

 1. DU PREČNA                  M + Ž
 2. DU ŽUŽEMBERK          M + Ž
 3. DU OTOČEC                  M + Ž
 4. DU KOČEVJE                 M + Ž
 5. DU URŠNA SELA          M + Ž
 6. DU DOL.TOPLICE         M + Ž
 7. DU MALI SLATNIK       M + Ž
 8. DU ŠKOCJAN                  M + Ž

RAZPIS LIGA PZDU V KEGLJANJU S KROGLO NA VRVICI  – PZDU DOLENJSKE IN BELE KRAJINE

 

KEGLJANJE/VRVICA – PZDU DOLENJSKE IN BELE KRAJINE