KORONAVIRUS

SPOŠTUJMO UKREPE, OSTANIMO ZDRAVI!

 

Cepimo se!


VSE NAJNOVEJŠE INFORMACIJE O UKREPIH na

RS GOV.SI

JUGOVZHODNA REGIJA

NIJZ

20. 5. 2021

Novo navodilo ZDUS

Dodatek novim navodilom


22. 4. 2021

Vlada RS

(klik) Ukrepi za zajezitev širjenja okužb


(klik) NOVO NAVODILO ZDUS korona, 30. 3. 2021

NOVO, 12. 2. 2021

15. februarja se odpravlja omejitev gibanja med občinami in dovoljuje zbiranje do deset ljudi
Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in velja do 19. februarja 2021.
Sprememba 10. člena odloka (podaljšanje veljavnost odloka do 19. februarja 2021) se začne uporabljati z dnem uveljavitve odloka. Ostale spremembe odloka se začnejo uporabljati 15. februarja 2021, do takrat pa se uporabljajo določbe Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.
Glavni spremembi, ki se uporabljata od 15. februarja 2021, sta:
odprava začasne omejitve gibanja med občinami in
dovoljeno je zbiranje do deset ljudi.
Skladno z Načrtom sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covid-19 se v oranžni skupini odpravi začasna omejitev gibanja med občinami. Zato se iz odloka črta 13 izjem, ko je bilo posameznikom dovoljeno prehajanje med občinami, in izjema glede izvajanja športno-rekreacijske dejavnosti znotraj statistične regije.
Prav tako se dovoljuje zbiranje do deset ljudi. Ostale omejitve, povezane z zbiranji, ostajajo v veljavi. To pomeni, da so začasno še vedno prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke. Še vedno odlok določa, da lahko minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez.

NOVO

NAVODILO ZA RAVNANJE FUNKCIONARJEV, ZAPOSLENIH IN DRUGIH POGODBENIH DELAVCEV ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE V ČASU KORONAVIRUSA COVID-19 IN NAVODILO DRUŠTVOM UPOKOJENCEV TER POKRAJINSKIM ZVEZAM DRUŠTEV UPOKOJENCEV, (1. 2. 2021)

 Od 25.1.2021 do 17.3.2021, oz. do preklica veljajo naslednja navodila: 

 1. Vstop v ZDUS je dovoljen le zdravim osebam. 
 1. ZDUS je do preklica odprt samo za funkcionarje, zaposlene in druge pogodbene delavce Zveze društev upokojencev Slovenije ter vabljene osebe. 
 1. Vsak se z vstopom v ZDUS zaveže k doslednemu spoštovanju vseh priporočil in navodil za odgovorno ravnanje ves čas, ko obstaja nevarnost za širjenje bolezni koronavirusa Covid-19. To pomeni dosledno nošenje maske, razkuževanje rok ob vstopu, umivanje rok, higiena kihanja in kašlja, ne dotikajmo se oči, nosu in ust. 
 1. Pred vstopom prosimo pozvonite. Do vhoda bo prišla delavka iz strokovne službe in vam brezstično izmerila temperaturo, ki pa ne sme presegati 37,5°C. 
 1. Posameznik, ki zboli ali je prehlajen, ostane doma in to sporoči po telefonu ali elektronski pošti tajniku ZDUS Niki Antolašić na tajnistvo@zdus-zveza.si. 
 1. Če za korona virusom Covid-19 zboli kdo iz skupnega gospodinjstva zaposlenega ali pogodbenika, mora le-ta zato ostati doma in odsotnost sporočiti po telefonu ali elektronski pošti tajniku ZDUS Niki Antolašić na tajnistvo@zdus-zveza.si. 
 1. V kolikor kdo zboli za korona virusom Covid-19, se-le to v skladu z varovanjem osebnih podatkov sporoči zaposlenim, pogodbenikom ali vabljenim osebam, s katerimi je bil oboleli v času kužnosti v stiku. 
 1. Če se v istem prostoru nahajata dve ali več oseb, so dolžne nositi zaščitne maske in vzdrževati ustrezno varnostno razdaljo. V kolikor se prehaja iz pisarne v pisarno in sejno sobo, je obvezno nošenje zaščitne maske. Zaposleni ali pogodbenik, ki v pisarni dela sam, maske ne nosi. ZDUS za zaposlene in pogodbenike priskrbi zaščitne maske. 
 1. Delo je organizirano tako, da se kar se da najmanj gibljemo po prostorih ZDUS. Zaposleni, pogodbeniki in drugi vabljeni se ne smejo zadrževati v skupnih prostorih (avla, hodnik, kuhinja, sanitarije). 
 1. Prostori in hodniki se prezračujejo vsaj 5 minut na vsako polno uro. 
 1. Izplačila posmrtnin Vzajemnega posmrtninskega sklada (VPS) nakazujemo tekoče. Lahko pa pride tudi do večdnevnega zamika izplačila, saj je delovanje strokovne službe ZDUS še vedno okrnjeno. Svetujemo, da ob upoštevanju varstva osebnih podatkov, zahtevke za izplačilo posmrtnin DU pošiljate po e-pošti na vzajemna@zdus-zveza.si. Če to ni mogoče, pa zahtevek lahko pošljete z navadno pošto. Enako naj ravnajo svojci z dostavo dokumentacije. 
 1. Navodila in predloge preventivnih ukrepov ter njihove posodobite, spremembe in dopolnitve, je ZDUS pridobil od zunanjih pogodbenikov: Zdravstveni dom Ljubljana Šiška, Center medicine dela, prometa in športa, Derčeva 5, Ljubljana in Varnostni inženiring Koser, Sandi Koser s.p. od dne 7.5.2020 dalje. Dne 7.12.2020 je bila prav tako izdana nova ocena tveganja št. 2/2020, s katero so se seznanili funkcionarji, zaposleni in pogodbeniki ZDUS. 
 1. Še vedno velja začasna delna omejitev gibanja ljudi in omejitev oz. prepoved zbiranja ljudi. Prehajanje med občinami v regiji prebivališča, ki je epidemiološko manj slaba, je mogoče za nekatere izjeme, med drugim zaradi prihoda na delo in odhoda z dela ter izvajanja nujnih delovnih nalog, odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, varstva in pomoči osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom, dostopa do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja, dostopa do storitev za nujne primere, dostopa do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona, dostopa do storitev za osebe s posebnimi potrebami, dostopa do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,… Omejitev gibanja med občinami v regiji prebivališča ne velja za zaposlene, ki hodijo na delo in z dela v drugo občino in ne velja za prostovoljce, ki svoje prostovoljsko delo opravljajo v organizaciji, ki ima svoje prostore v drugi občini. Za prehajanje občin v regiji imejte vedno s seboj izjavo in dokazilo. 
 1. Zbor članov društva je mogoče sklicati na korespondenčen način, tudi v primeru, če v pravilih oz. temeljnem aktu ta možnost ni določena. Najpomembnejše odločitve lahko sprejmete na korespondenčen način (pisno, e-pošta, telefon), pri čemer morate upoštevati načelo enakopravnega sodelovanja članov, pravočasno obveščanje vseh članov o sklicu in gradivu, možnost oddaje glasu ter takojšnje obvestilo o izidu glasovanja. Tak način velja ves čas trajanja začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oz. prepovedi zbiranja ljudi. 
 1. Veliko društev ima letos volilno leto. Glede na vse omejitve, je mogoče avtomatsko podaljšanje mandata funkcionarjem in članom organov društva in sicer do prvega zbora članov, ki ga bo mogoče izvesti v fizični obliki in najpozneje v treh mesecih po sprostitvi ukrepov. Velja v primeru, da zbora članov na noben način ni mogoče izvesti na korespondenčen način. 
 1. Članarina naj se pobira po ustaljenem postopku. Društvom priporočamo, da se poslužujejo brezkontaktnih načinov pobiranja članarine, na primer s plačilom na TRR društva ali po položnici. V primeru pobiranja članarine na domovih članov, naj le-to poteka brezkontaktno in pod ustreznimi zaščitnimi in higienskimi ukrepi. Kot primer dobre prakse navajamo primer DU Senovo, ki je svojim članom že pred koncem leta 2020 poslalo prijazno pismo. Odzivi članov so bili pozitivni. Ker se zaradi slabše epidemiološke slike v regiji niso želeli izpostavljati zaradi pobiranja članarine, so s pomočjo programa za vodenje evidenc članstva ORPO natisnili UPN obrazce (položnice) in jih nato sami raznosili na teren ter jih članom oddali v poštni nabiralnik. In odziv? Do konca januarja so pobrali članarino za leto 2021 v 53,2 % in celotno članarino za Vzajemni posmrtninski sklad. 
 1. Društva opozarjamo na določilo, da lahko občine nevladnim organizacijam za preteklo leto izplačajo celotna proračunska in pogodbena sredstva za neizvedene aktivnosti, pri čemer velja, da morajo biti aktivnosti izvedene do konca leta 2021. 
 1. Prostovoljke in prostovoljci programa Starejši za starejše pozivamo naj uporabnike obiskujejo v nujnih primerih in povsem zdravi ter pri tem upoštevajo vse higienske ukrepe in priporočila.

 Posameznikom priporočamo, da se kljub sproščanju nekaterih splošnih ukrepov, držite priporočil in ne odhajate po različnih opravkih, če to ni nujno potrebno.

Navodila so bila sprejeta na 17. rednem kolegiju predsednika dne 25.1.2021. 

Vse ostale informacije dobite od ponedeljka do petka med 8. In 15. uro po e-pošti (tajnistvo@zdus-zveza.si) ali po telefonu na št. 041 474 941.

                                                                                                                                                                   Janez Sušnik                                                                                                              Predsednik ZDUS

________________________________________________________________________

NAVODILO ZA RAVNANJE FUNKCIONARJEV, ZAPOSLENIH IN DRUGIH POGODBENIH DELAVCEV ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE V ČASU KORONAVIRUSA COVID-19 IN NAVODILO DRUŠTVOM UPOKOJENCEV TER POKRAJINSKIM ZVEZAM DRUŠTEV UPOKOJENCEV, 24. 12. 2020

Od 18.12.2020 do 31.12.2020, oz. do preklica veljajo naslednja navodila:

1. ZDUS je v navedenem obdobju zaprt za vse, razen v izjemnih primerih za funkcionarje, zaposlene in pogodbene delavce, pri čemer velja, da lahko pridejo le, če so zdravi, niso v samoizolaciji ali jim ni bila odrejena karantena in pri čemer morajo spoštovati vse preventivne higienske ukrepe.
2. Izplačila posmrtnin Vzajemnega posmrtninskega sklada (VPS) so potekala do 18.12.2020 nemoteno. Po tem datumu bodo posmrtnine izplačane z zamikom najmanj dveh tednov. Vse informacije v zvezi s skladom dobite od ponedeljka do petka med 8. in 10. uro po e-pošti na vzajemna@zdus-zveza.si ali telefonu na št. 051 656 532.
3. Navodila in predloge preventivnih ukrepov ter njihove posodobite, spremembe in dopolnitve, je ZDUS pridobil od zunanjih pogodbenikov: Zdravstveni dom Ljubljana Šiška, Center medicine dela, prometa in športa, Derčeva 5, Ljubljana in Varnostni inženiring Koser, Sandi Koser s.p. od dne 7.5.2020 dalje.
4. DU in PZDU priporočamo v času božičnih in novoletnih praznikov omejite stike in delovanje na najnujnejše, oz. če je mogoče, v tem času zaprete DU in PZDU in delujete po e-pošti in telefonu.
5. Prostovoljke in prostovoljci programa Starejši za starejše pozivamo naj uporabnike obiskujejo v nujnih primerih in povsem zdravi ter pri tem upoštevajo vse higienske ukrepe in priporočila.
Navodila od dne 5.10.2020, so s sprejemom novih navodil, preklicana.
Posameznikom priporočamo, da se kljub sproščanju nekaterih splošnih ukrepov, držite priporočil in ne odhajate po različnih opravkih, če to ni nujno potrebno.
Navodila so bila sprejeta na 16. rednem kolegiju predsednika dne 23.12.2020, uporabljajo pa se od 18.12.2020.
Vse ostale informacije dobite od ponedeljka do petka po e-pošti na tajnistvo@zdus-zveza.si ali po telefonu na št. 041 474 941.
Janez Sušnik, l.r.
Predsednik ZDUS


19. 11. 2020

Koronavirus in domovi za starejše, Vera Pečnik na RTV SLO, 17. 11. 2020


Klicni center za informacije o novem koronavirusu

Klicni center nudi informacije o novem koronavirusu, o ukrepih za zajezitev širjenja okužb ter odpravljanje posledic epidemije. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro.

Za klice iz tujine je na voljo številka +386 1 478 7550. 

Klicni center bo izjemoma deloval tudi v soboto, 14. 11. 2020, med 8. in 14. uro.

Pokličite 080 1404


podpora


RAZGLAŠENA JE EPIDEMIJA IN NOVI UKREPI ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA – 19. 10. 2020

NAJNOVEJŠI UKREPI (povzeto po (klik) STA), 13. 11. 2020

V skladu s spremembami odloka, ki jih je vlada sprejela z namenom preprečevanja širjenja novega koronavirusa, so od danes, 13. 11. 2020, prepovedana vsa zbiranja, razen če so zbrani člani družine oz. člani skupnega gospodinjstva. Doslej je bilo namreč dovoljeno zbiranje do šest oseb. Začasno se prepovedujejo tudi slavja in praznovanja.

Poleg prireditev, shodov, porok in verskih obredov se s spremembami odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi začasno prepovedujejo tudi slavja in praznovanja. O izjemah glede prepovedi sklenitev zakonskih zvez in partnerskih zvez pa odloča minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

S spremembo je določena tudi izjema, da se odlok ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank.

Še naprej velja omejitev gibanja med občinami, ki vsebuje vse doslej veljavne izjeme.

*******

Strožji ukrepi, ki bodo stopili v veljavo v ponedeljek, 16. 11. 2020

S ponedeljkom se zaustavlja javni potniški promet in znova zapirajo nenujne trgovine. Prav tako od ponedeljka lastništvo nepremičnine ali plovila ne bo več med izjemami za prehajanje meje brez karantene. Šolanje bo v prihodnjih 14 dneh še vedno potekalo na daljavo, v vrtcih bo le najnujnejše varstvo.


VSE NAJNOVEJŠE INFORMACIJE O UKREPIH na

RS GOV.SI

NIJZ

*****************Strokovna pomoč pri duševnem zdravju, 29.10. 2020

Omejitev gibanja na občine, 26. 10. 2020

Omejitve javnega življenja. Kaj smemo in česa ne? RTV, 24. 10. 2020

Najpogostejša vprašanja RTV, 29. 10. 2020

Ostanimo zdravi, ostanimo doma!

********************************************************************

NOVI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB: NA JAVNEM MESTU ODSLEJ NAJVEČ DESET OSEB, 12. 10. 2020

Novi ukrepi za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom vključujejo tudi omejitev zbiranja ljudi. Od petka tako velja, da se lahko na javnem mestu zbere največ deset oseb, pod pogojem, da je med njimi zagotovljena varnostna razdalja. Zbiranja do 500 oseb so še naprej mogoča ob pridobitvi pozitivnega mnenja NIJZ.

Vlada je z novim Odlokom o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi omejila zbiranje ljudi do največ 10 oseb, in to pod pogoji, da se zagotovi varnostna razdalja in se upoštevajo priporočila NIJZ. 

Še naprej velja, da je za zbiranje več kot 10 oseb mogoče pridobiti dovoljenje, če gre za javno prireditev, shod in nekatere druge oblike zbiranja, in sicer do 500 udeležencev (brez nastopajočih), pod pogojem, da organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ za tak shod ali prireditev oziroma drugo obliko zbiranja in zagotavlja minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

Ob pojasnilih vlade, da odlok velja tudi za zbiranje v zasebnih prostorih, velja opozoriti, da zakonska podlaga, na katero se odlok opira, tega ne omogoča. 3. točka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih namreč daje podlago samo za omejitve na javnih mestih. Sam Odlok sicer ne govori o tem, da bi veljal za javna ali zasebna mesta (tudi prejšnji odloki o omejitvah zbiranja niso), vendar pa je zaradi Zakona o nalezljivih boleznih že ves čas jasno, da se lahko nanaša samo na javna mesta oziroma javne kraje, saj za omejitve zbiranja v zasebnih prostorih ni podlage, in to ne glede na to, ali gre za stanovanja ali zasebne prostore nevladnih organizacij (NVO) ali podjetij.

Kljub temu, da zavezujoče omejitve za zasebne prostore niso mogoče, pa je prav, da se držimo vseh priporočil za varovanje javnega zdravja. V CNVOS podpiramo in priporočamo vse preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in tako kot krovna mreža nevladnih organizacij odsvetujemo vsa zbiranja, torej tudi tista v zasebnih prostorih društva.

Vir: https://www.cnvos.si/novice/2616/novi-ukrepi-za-preprecevanje-sirjenja-okuzb-na-javnem-mestu-odslej-najvec-deset-oseb/

Dodajamo še pojasnilo k odloku za potrebe izvajanja programov športnih tekmovanj in treningov: https://www.gov.si/novice/2020-10-12-pojasnilo-ob-sprejetju-odloka-o-zacasni-splosni-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-za-podrocje-sporta/

V kolikor imate namen izvesti srečanje nad 10 in do 500 oseb, morate najprej pridobiti pozitivno mnenje NIJZ.

Podatki za plačilo:
Pred pregledom vloge za izdajo mnenja je potrebno plačilo v višini 30 eur.
Plačilo se izvede na TRR: SI56 011006000043188
Sklic: davčna številka – 1069 (vpišite davčno številko, npr. 12345678-1069)
Namen: plačilo mnenja po odloku COVID
Dokazilo o izvedenem plačilu se v PDF obliki priloži v vlogo.

https://anketa.nijz.si/vloga-mnenje

Nalezimo se dobrih navad ter poskrbimo zase in predvsem drug za drugega.

✅ ohranjamo varno medsebojno razdaljo najmanj 1,5 m
✅ redno in pravilno uporabljamo masko na javnih površinah in v vseh situacijah, ko ni mogoče vzdrževati varne medsebojne razdalje
✅ bolj pogosto si umivamo roke, če pa to ni možno, si jih razkužimo
✅ kašljamo v rokav ali robec, ki ga nato odvržemo v smeti
✅ z nečistimi rokami se ne dotikamo obraza,
✅ na telefon si naložimo aplikacijo #OstaniZdrav
✅ izogibamo se tesnim stikom z osebami izven našega gospodinjstva,
✅ še posebej varujemo starejše in kronično bolne ter jih ne izpostavljamo nepotrebnim tveganjem
✅ ostanemo doma, ko se ne počutimo dobro in imamo vročino

Ti ukrepi se slišijo enostavni, vendar so izjemno učinkoviti, zato je pomembno, da jih vsi upoštevamo ❗️

NAVODILO ZA RAVNANJE FUNKCIONARJEV, ZAPOSLENIH IN DRUGIH POGODBENIH DELAVCEV ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE TER VABLJENIH OSEB V ČASU KORONAVIRUSA COVID-19 IN NAVODILO DRUŠTVOM UPOKOJENCEV TER POKRAJINSKIM ZVEZAM DRUŠTEV UPOKOJENCEV, 5. 10. 2020

DODATEK, 7. 10. 220

Kot ste se že sami lahko seznanili iz sredstev za obveščanje javnosti, se vstopa v obdobje, ko bo, glede na epidemiološko situacijo, prihajalo do zaostrovanj ukrepov.

Med naslednjimi napovedanimi, ki stopijo v veljavo z dnem 8. 10. 2020 so:

 • omejitev števila oseb v zaprtih javnih prostorih (npr. trgovina, pošta, banka…) glede na velikost prostora;
 • omejitev zbiranja ljudi na največ deset na javnih in zasebnih površinah;
 • spremenjeno bo delo gostinskih lokalov (nekatera DU imajo lastne bifeje in velja ukrep tudi za njih);
 • Sledijo tudi omejitve v bolnišnicah in domovih za starejše.

Ponovno opozarjamo, spremljajte sredstva obveščanja javnosti za morebitne spremembe in nove ukrepe ali priporočila ter jih dosledno spoštujte.

S spoštovanjem,                                                               Janez Sušnik, l.r.

                                                                                              Predsednik ZDUS

Od 5.10.2020 do preklica veljajo naslednja navodila:

 1. Vstop v ZDUS je dovoljen le zdravim osebam.
 2. ZDUS je do preklica odprt samo za funkcionarje, zaposlene in druge pogodbene delavce Zveze društev upokojencev Slovenije ter vabljene osebe.
 3. Vsak se z vstopom v ZDUS zaveže k doslednemu spoštovanju vseh priporočil in navodil za odgovorno ravnanje ves čas, ko obstaja nevarnost za širjenje bolezni koronavirusa Covid-19. To pomeni dosledno nošenje maske, razkuževanje rok ob vstopu, umivanje rok, higiena kihanja in kašlja, ne dotikajmo se oči, nosu in ust.
 4. Pred vstopom prosimo pozvonite. Do vhoda bo prišla delavka iz strokovne službe in vam brezstično izmerila temperaturo, ki pa ne sme presegati 37,5°C.
 5. Posameznik, ki zboli ali je prehlajen, ostane doma in to sporoči po telefonu ali elektronski pošti tajniku ZDUS Niki Antolašić na tajnistvo@zdus-zveza.si.
 6. Ukrep iz 4. in 5. točke velja tudi za vabljene osebe.
 7. Če za korona virusom Covid-19 zboli kdo iz skupnega gospodinjstva zaposlenega ali pogodbenika, mora le-ta zato ostati doma in odsotnost sporočiti po telefonu ali elektronski pošti tajniku ZDUS Niki Antolašić na tajnistvo@zdus-zveza.si.
 8. V kolikor kdo zboli za korona virusom Covid-19, se-le to v skladu z varovanjem osebnih podatkov sporoči zaposlenim, pogodbenikom ali vabljenim osebam, s katerimi je bil oboleli v času kužnosti v stiku.
 9. Če se v istem prostoru nahajata dve ali več oseb, so dolžne nositi zaščitne maske in vzdrževati ustrezno varnostno razdaljo. V kolikor se prehaja iz pisarne v pisarno in sejno sobo, je obvezno nošenje zaščitne maske. Zaposleni ali pogodbenik, ki v pisarni dela sam, maske ne nosi. ZDUS za zaposlene in pogodbenike priskrbi zaščitne maske.
 10. Prostori in hodniki se prezračujejo vsaj 5 minut na vsako polno uro.
 11. Delo zaposlenih sicer poteka nemoteno.
 12. Izplačila posmrtnin Vzajemnega posmrtninskega sklada (VPS) nakazujemo tekoče. Lahko pa pride tudi do večdnevnega zamika izplačila, saj je delovanje strokovne službe ZDUS okrnjeno. Še vedno svetujemo, da ob upoštevanju varstva osebnih podatkov, zahtevke za izplačilo posmrtnin DU pošiljate po e-pošti na vzajemna@zdus-zveza.si. Če to ni mogoče, pa zahtevek lahko pošljete z navadno pošto. Enako naj ravnajo svojci z dostavo dokumentacije.
 13. Delo je organizirano tako, da se kar se da najmanj gibljemo po prostorih ZDUS. Zaposleni, pogodbeniki in drugi vabljeni se ne smejo zadrževati v skupnih prostorih (avla, hodnik, kuhinja, sanitarije).
 14. Navodila in predloge preventivnih ukrepov je ZDUS pridobil od zunanjih pogodbenikov: Zdravstveni dom Ljubljana Šiška, Center medicine dela, prometa in športa, Derčeva 5, Ljubljana in Varnostni inženiring Koser, Sandi Koser s.p. dne 7.5.2020.
 15. Pri združevanju oseb je potrebno dosledno spoštovati ukrepe glede števila oseb – kar se lahko spreminja (spremljajte ukrepe vlade in priporočila NIJZ), nošenje maske, razkuževanje rok in vzdrževanje medosebne razdalje vsaj 1,5 m. Še vedno priporočamo, da občni zbori in druga načrtovana srečanja DU potekajo na korespondenčen način. V primeru izvedbe srečanja od 10 do 50 ljudi, je organizator dolžan zagotoviti in izpolniti vse ukrepe NIJZ ter zagotoviti, da bodo ukrepe spoštovali tudi vsi udeleženci. V primeru načrtovanja dogodka z več kot 50 in do 500 udeležencev je organizator dolžan pridobiti mnenje s strani NIJZ.
 16. DU in PZDU priporočamo, da sprejmete ustrezna navodila za ravnanje, prav tako pa zagotovite vsa priporočila in higienske ukrepe NIJZ.
 17. Prostovoljke in prostovoljci programa Starejši za starejše naj uporabnike obiskujejo zdravi in pri tem upoštevajo vse higienske ukrepe in priporočila.

Vsa navodila sprejeta pred 5.10.2020 so, s sprejemom novih, preklicana.

Priporočamo, da vsaka posameznica ali posameznik, kljub sprejetim navodilom, stalno spremlja sredstva javnega obveščanja za morebitne nove ukrepe ali nova priporočila.

Sprejeto na 14. rednem kolegiju predsednika dne 5.10.2020.

Janez Sušnik, l.r.
Predsednik ZDUS

OBVESTILO GLEDE VSTOPNE TOČKE ZA ODVZEM BRISOV NA SARS COV-2 V ZD NM

Sporočamo vam, da v ZD NM od danes dalje deluje vstopna točka za odvzem brisov na COVID-19 v ZD NM. V nadaljevanju vam pošiljamo obvestilo za paciente in vas prosimo, da ga posredujete občanom preko vaših običajnih kanalov.

V ZD Novo mesto od 28.9.2020 dalje deluje dodatna vstopna točka za odvzeme brisov na SARS CoV-2. Obravnava bo potekala glede na potrebe pacientov, ambulantno (desno od glavnega vhoda) in na način »drive-in« (parkirišče pred glavnim vhodom ZD NM).

Delovni čas:

ZA OTROKE: Delovniki med 07.00 in 12.00 uro – PREDHODNO OBVEZNO POKLIČITE IZBRANEGA ALI NADOMESTNEGA PEDIATRA, z njim se boste dogovorili o terminu obravnave.

ZA ODRASLE: Delovniki med 12.00 in 19.00 uro (naročanje pacientov od 10.00 dalje)

Pomembno je, da predhodno pokličete svojega izbranega osebnega zdravnika, ter se z njim posvetujete o potrebnih ukrepih – po potrebi vas bo naročil na odvzem. O točnem terminu odvzema vas naknadno obvestimo iz ambulante COVID (prosimo bodite dosegljivi).

Izjemoma (v primeru nedosegljivosti osebnega zdravnika) pokličite v ambulanto COVID na tel. 07/3916-873, kjer se boste dogovorili glede termina in načina obravnave.

Izven rednega delovnega časa ambulante ALI v nujnih primerih se po potrebi oglasite v Urgentnem centru Splošne bolnišnice Novo mesto.

Hvala in prijazen pozdrav,

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO,

Kandijska 4, 8000 Novo mesto, Slovenija

http://www.zd-nm.si/

tel: +386 (0) 7 39 16 703

fax:+386 (0) 7 33 22 116

VSE NAJNOVEJŠE INFORMACIJE O UKREPIH na

RS GOV.SI

NIJZ

Ponovna uvedba nošenja mask, 25. 6. 2020

Zaradi povečanega števila okužb z novim koronavirusom v zadnjih dneh je vlada ponovno sprejela sklep o obvezni uporabi zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v zaprtih prostorih in javnih prevoznih sredstvih, spet pa je obvezno tudi razkuževanje rok

Pravilna uporaba mask

PREKLIC NAVODIL ZA RAVNANJE ZAPOSLENIH IN POGODBENIKOV ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE TER VABLJENIH OSEB V ČASU KORONAVIRUSA COVID-19 TER NAVODILO DRUŠTVOM UPOKOJENCEV IN POKRAJINSKIM ZVEZAM DRUŠTEV UPOKOJENCEV Z DNE 19.5.2020

Od dne 15.6.2020 se prekliče naslednja navodila:

 1. Poslovni čas dežurne službe ZDUS je do preklica od 8. do 15. ure. Drugi prihodi so vnaprej dogovorjeni in organizirani.
 2. ZDUS je do preklica odprt samo za zaposlene, pogodbenike in vabljene osebe.
 3. Sklicuje se le nujne sestanke do skupaj največ 15 oseb. Sklicatelj je vabljene dolžan po e-pošti obvestiti o teh navodilih. Vabljena oseba naj pride največ 10 minut pred pričetkom dogodka, po dogodku pa se na ZDUS ne zadržuje.
 4. Vabljena oseba si ob prihodu na ZDUS nadene zaščitno masko in si ob vstopu razkuži roke. Razkužila za roke so na razpolago na vidnem mestu. Prav tako vzdržuje medosebno razdaljo najmanj 1,5 m in spoštuje priporočila za ustrezno higieno.
 5. Ostale sestanke ali seje se do preklica sklicuje na korespondenčen način ali preko video srečanja.
 6. Če se v istem prostoru nahajata dve ali več oseb, so dolžne nositi zaščitne maske in vzdrževati ustrezno varnostno razdaljo. V kolikor se prehaja iz pisarne v pisarno in sejno sobo, je obvezno nošenje zaščitne maske. Zaposleni ali pogodbenik, ki v pisarni dela sam, maske ne nosi. ZDUS za zaposlene in pogodbenike priskrbi zaščitne maske.
 7. Delo zaposlenih do 31.5.2020, oz. do preklica poteka na domu, z izjemo dežurne službe (izvršna vodja projektov in prireditev) ter štirih zaposlenih, ki jim je odrejeno čakanje na delo. Za morebitne spremembe statusov zaposlenih je odgovoren predsednik ZDUS, zaposlene pa o spremembah obvešča tajnik ZDUS.
 8. Izplačila posmrtnin Vzajemnega posmrtninskega sklada (VPS) nakazujemo tekoče. Lahko pa pride tudi do večdnevnega zamika izplačila, saj je delovanje strokovne službe ZDUS okrnjeno. Še vedno svetujemo, da ob upoštevanju varstva osebnih podatkov, zahtevke za izplačilo posmrtnin DU pošiljate po e-pošti na vzajemna@zdus-zveza.si. Če to ni mogoče, pa zahtevek lahko pošljete z navadno pošto. Enako naj ravnajo svojci z dostavo dokumentacije.
 9. Delo je organizirano tako, da se kar se da najmanj gibljemo po prostorih ZDUS. Zaposleni, pogodbeniki in drugi vabljeni se ne smejo zadrževati v skupnih prostorih (avla, hodnik, kuhinja, sanitarije).
 10. Z 18.5.2020 je ponovno dovoljeno združevanje do 50 ljudi na istem prostoru, vendar ob zagotavljanju ustreznih higienskih pogojev, kot so nošenje maske, razkuževanje rok in vzdrževanje medosebne razdalje vsaj 1,5 m. Še vedno priporočamo, da občni zbori oz. zbori članov DU potekajo na korespondenčen način, ali pa jih DU izvedejo naknadno, ko bo prišlo do popolne sprostitve vseh ukrepov. V primeru izvedbe srečanja do 50 ljudi, je organizator dolžan zagotoviti in izpolniti vse ukrepe NIJZ ter zagotoviti, da bodo ukrepe spoštovali tudi vsi udeleženci.
 11. DU morajo na AJPES v podaljšanem roku do 31.5.2020 oddati letno poročilo za leto 2019. Veliko število DU še ni izvedlo občnega zbora oz. zbora članov, kar pa ni ovira, de ne bi poročila oddali že prej na podlagi izvršnega ali nadzornega organa, če le-tega ne bo mogoče izvesti niti v podaljšanem roku za oddajo. DU se pri morebitnem prekrškovnem postopku zaradi oddaje poročila brez sklepa zbora lahko sklicuje na višjo silo.
 12. Navodila glede volitev in imenovanj funkcionarjev, organov in komisij DU: Upravni odbor DU lahko na korespondenčen način preko e-pošte izvede sejo in sprejme sklep, da se do nadaljnjega zaradi razglasitve epidemije COVID-19 podaljša delovanje mandata trenutnim funkcionarjem DU in članom, ki so v organih ali komisijah. Volitve in imenovanja se lahko izvedejo kasneje, ko bo spet mogoče izvesti občni zbor oz. zbor članov.
 13. V kolikor v DU in PZDU ponovno vzpostavite delovanje pisarn, priporočamo, da sprejmete ustrezna navodila za ravnanje, prav tako pa zagotovite vsa priporočila in higienske ukrepe NIJZ.
 14. S 23.5.2020 se lahko ponovno izvaja športna in rekreacijska dejavnost, tudi šport starejših in šport invalidov. S tem dnem so pri omenjenih dejavnostih dovoljeni kontakti in tekmovanja. Pri načrtovanju, organiziranju in izvedbi teh dejavnosti, upoštevajte higienska priporočila NIJZ (prenovljeno 5.5.2020). Ostale dejavnosti se aktivira z nadaljnjimi sprostitvami ukrepov, zato priporočamo, da stalno spremljate medije in izjave za javnost.
 15. Prostovoljci programa Starejši za starejše so se v lokalnem okolju odlično povezali s predstavniki občin in civilne zaščite ter po svojih močeh, tudi s prostovoljnim šivanjem mask, nadaljevali svoje poslanstvo, to je nudenje pomoči starejšim. Nujna prostovoljska pomoč se opravlja ob upoštevanju vseh higienskih priporočil NIJZ ter navodil MDDSZ za izvajalce socialno varstvenih programov.

V veljavi pa ostajajo navodila:

 1. Vstop v ZDUS je dovoljen samo zdravim osebam.
 2. Vsak se z vstopom v ZDUS zaveže k doslednemu spoštovanju vseh priporočil in navodil za odgovorno ravnanje ves čas, ko obstaja nevarnost za širjenje bolezni koronavirusa Covid-19.
 3. Posameznik, ki zboli ali je prehlajen, ostane doma in to sporoči po telefonu ali elektronski pošti tajniku ZDUS Niki Antolašić na tajnistvo@zdus-zveza.si.
 4. Če zboli kdo iz skupnega gospodinjstva zaposlenega ali pogodbenika, mora le-ta zato ostati doma in odsotnost sporočiti po telefonu ali elektronski pošti tajniku ZDUS Niki Antolašić na tajnistvo@zdus-zveza.si.
 5. Ukrep iz 3. točke velja tudi za vabljene osebe.
 6. V kolikor kdo zboli za koronavirusom Covid-19, se-le to v skladu z varovanjem osebnih podatkov sporoči zaposlenim, pogodbenikom ali vabljenim osebam, s katerimi je bil oboleli v času kužnosti v stiku.
 7. Prostori in hodniki se prezračujejo vsaj 5 minut na vsako polno uro. Klimatske naprave v tem času niso v uporabi, z izjemo strežniške sobe.
 8. Navodila in predloge preventivnih ukrepov je ZDUS pridobil od zunanjih pogodbenikov: Zdravstveni dom Ljubljana Šiška, Center medicine dela, prometa in športa, Derčeva 5, Ljubljana in Varnostni inženiring Koser, Sandi Koser s.p. dne 7.5.2020.
 9. Še vedno se izvaja preventivne higienske ukrepe – umivanje in razkuževanje rok, higiena kašljanja in kihanja, vzdrževanje medosebne razdalje 1,5 metra, priporočljiva je nošnja maske, če je v istem prostoru večje število ljudi, zlasti iz ranljive skupine, med katerimi ne more biti zagotovljena ustrezna in varna razdalja. Janez Sušnik Predsednik ZDUS

V Sloveniji se tudi uradno končuje epidemija covida-19, 31. 5. 2020

Uraden preklic epidemije ne pomeni tudi konca bolezni.
Končuje se epidemija novega koronavirusa, ki jo je Slovenija razglasila 12. marca. Začel se bo namreč uporabljati odlok o preklicu epidemije, ki je sicer začel veljati 15. maja. Vseeno pa v veljavi ostajajo določeni ukrepi za preprečitev širjenja okužb. Glej navodila NIJZ. Ostanimo odgovorni!

Informacija po sklepu kolegija predsednika ZDUS z dne 27.5.2020

Spoštovani,

na podlagi sklepa kolegija predsednika ZDUS z dne 27.5.2020, vam podajam informacijo glede aktivnosti in sofinanciranja le-teh.

Kot ste že bili seznanjeni, so se z dnem 23.5.2020 sprostile športne in rekreativne aktivnosti, pri čemer naj se spoštuje navodila in priporočila NIJZ.

Kar se tiče sofinanciranja aktivnosti na področju rekreacije, športna in kulture, tudi mednarodnega sodelovanja, bo to lahko realizirano le pod pogojem,

da bo MDDSZ tudi letos objavilo javni razpis za sofinanciranje rekreativne, športne in kulturne dejavnosti, ter bomo nanj uspešno kandidirali.

Zaradi okrnjenih virov ostaja še odprto vprašanje DŠI 2020.

Glede na to, da smo bili danes informirani s strani vlade o dodatnem sproščanju ukrepov, lahko od nas pričakujete v prihodnjem tednu nova navodila.

V kratkem se bodo zagotovo ponovno oglasili tudi iz hotela Delfin. (odpirajo 10. 6. 2020)

Še vedno pa velja mera previdnosti in odgovornega ravnanja vsakega izmed nas, da se prepreči morebitno novo pojavljanje ali širjenje okužb,

kot je danes govoril dr. Krek (NIJZ), zlasti med starejšimi, ki ste ranljiva skupina.

Želim vam lep petkov dan in prijeten uvod v vikend.

S spoštovanjem,

Nika Antolašić

Tajnik Zveze DUS

OBVESTILO, 14. 5. 2020

Vlada je dne 14. maja sicer preklicala epidemijo nalezljive bolezni covid-19, ki je bila razglašena 12. marca. Ker pa nevarnost širjenja ostaja, so nekateri ukrepi še v veljavi. Tako so še naprej do nadaljnjega odložene naše načrtovane aktivnosti, zaprta ostaja tudi pisarna. Vsa morebitna vprašanja v zvezi našega delovanja sporočite na pzdu-dolenjske@t-2.net

Ostanite odgovorni. Ostanite zdravi!

OBVESTILO, 12. 3. 2020

Ob razglasitvi epidemije novega koronavirusa (covid-19) v Sloveniji se vse naše dejavnosti povezane z druženjem med člani do nadaljnjega odložijo. Zaprta je tudi pisarna.

Ostanite doma. Pazite nase in na druge, ne družite se! Razen na družbenih omrežjih!!

predsednik PZDU Dušan Kraševec l. r.

************************************************************************

NAVODILO ZA RAVNANJE ZAPOSLENIH IN POGODBENIKOV ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE TER VABLJENIH OSEB V ČASU KORONAVIRUSA COVID-19 TER NAVODILO DRUŠTVOM UPOKOJENCEV IN POKRAJINSKIM ZVEZAM DRUŠTEV UPOKOJENCEV, 19. 5. 2020

Od 19.5.2020 do preklica veljajo naslednja navodila:

1. Poslovni čas dežurne službe ZDUS je do preklica od 8. do 15. ure. Drugi prihodi so vnaprej dogovorjeni in organizirani.

2. ZDUS je do preklica odprt samo za zaposlene, pogodbenike in vabljene osebe.

3. Sklicuje se le nujne sestanke do skupaj največ 15 oseb. Sklicatelj je vabljene dolžan po e-pošti obvestiti o teh navodilih. Vabljena oseba naj pride največ 10 minut pred pričetkom dogodka, po dogodku pa se na ZDUS ne zadržuje.

4. Vabljena oseba si ob prihodu na ZDUS nadene zaščitno masko in si ob vstopu razkuži roke. Razkužila za roke so na razpolago na vidnem mestu. Prav tako vzdržuje medosebno razdaljo najmanj 1,5 m in spoštuje priporočila za ustrezno higieno.

5. Ostale sestanke ali seje se do preklica sklicuje na korespondenčen način ali preko video srečanja.

6. Vstop v ZDUS je dovoljen samo zdravim osebam.

7. Vsak se z vstopom v ZDUS zaveže k doslednemu spoštovanju vseh priporočil in navodil za odgovorno ravnanje ves čas, ko obstaja nevarnost za širjenje bolezni koronavirusa Covid-19.

8. Posameznik, ki zboli ali je prehlajen, ostane doma in to sporoči po telefonu ali elektronski pošti tajniku ZDUS Niki Antolašić na tajnistvo@zdus-zveza.si.

9. Če zboli kdo iz skupnega gospodinjstva zaposlenega ali pogodbenika, mora le-ta zato ostati doma in odsotnost sporočiti po telefonu ali elektronski pošti tajniku ZDUS Niki Antolašić na tajnistvo@zdus-zveza.si.

10. Ukrep iz 6. točke velja tudi za vabljene osebe.

11. V kolikor kdo zboli za koronavirusom Covid-19, se-le to v skladu z varovanjem osebnih podatkov sporoči zaposlenim, pogodbenikom ali vabljenim osebam, s katerimi je bil oboleli v času kužnosti v stiku.

12. Če se v istem prostoru nahajata dve ali več oseb, so dolžne nositi zaščitne maske in vzdrževati ustrezno varnostno razdaljo. V kolikor se prehaja iz pisarne v pisarno in sejno sobo, je obvezno nošenje zaščitne maske. Zaposleni ali pogodbenik, ki v pisarni dela sam, maske ne nosi. ZDUS za zaposlene in pogodbenike priskrbi zaščitne maske.

13. Prostori in hodniki se prezračujejo vsaj 5 minut na vsako polno uro. Klimatske naprave v tem času niso v uporabi, z izjemo strežniške sobe.

14. Delo zaposlenih do 31.5.2020, oz. do preklica poteka na domu, z izjemo dežurne službe (izvršna vodja projektov in prireditev) ter štirih zaposlenih, ki jim je odrejeno čakanje na delo. Za morebitne spremembe statusov zaposlenih je odgovoren predsednik ZDUS, zaposlene pa o spremembah obvešča tajnik ZDUS.

15. Izplačila posmrtnin Vzajemnega posmrtninskega sklada (VPS) nakazujemo tekoče. Lahko pa pride tudi do večdnevnega zamika izplačila, saj je delovanje strokovne službe ZDUS okrnjeno. Še vedno svetujemo, da ob upoštevanju varstva osebnih podatkov, zahtevke za izplačilo posmrtnin DU pošiljate po e-pošti na vzajemna@zdus-zveza.si. Če to ni mogoče, pa zahtevek lahko pošljete z navadno pošto. Enako naj ravnajo svojci z dostavo dokumentacije.

16. Delo je organizirano tako, da se kar se da najmanj gibljemo po prostorih ZDUS. Zaposleni, pogodbeniki in drugi vabljeni se ne smejo zadrževati v skupnih prostorih (avla, hodnik, kuhinja, sanitarije).

17. Navodila in predloge preventivnih ukrepov je ZDUS pridobil od zunanjih pogodbenikov: Zdravstveni dom Ljubljana Šiška, Center medicine dela, prometa in športa, Derčeva 5, Ljubljana in Varnostni inženiring Koser, Sandi Koser s.p. dne 7.5.2020.

18. Z 18.5.2020 je ponovno dovoljeno združevanje do 50 ljudi na istem prostoru, vendar ob zagotavljanju ustreznih higienskih pogojev, kot so nošenje maske, razkuževanje rok in vzdrževanje medosebne razdalje vsaj 1,5 m. Še vedno priporočamo, da občni zbori oz. zbori članov DU potekajo na korespondenčen način, ali pa jih DU izvedejo naknadno, ko bo prišlo do popolne sprostitve vseh ukrepov. V primeru izvedbe srečanja do 50 ljudi, je organizator dolžan zagotoviti in izpolniti vse ukrepe NIJZ ter zagotoviti, da bodo ukrepe spoštovali tudi vsi udeleženci.
19. DU morajo na AJPES v podaljšanem roku do 31.5.2020 oddati letno poročilo za leto 2019. Veliko število DU še ni izvedlo občnega zbora oz. zbora članov, kar pa ni ovira, de ne bi poročila oddali že prej na podlagi izvršnega ali nadzornega organa, če le-tega ne bo mogoče izvesti niti v podaljšanem roku za oddajo. DU se pri morebitnem prekrškovnem postopku zaradi oddaje poročila brez sklepa zbora lahko sklicuje na višjo silo.

20. Navodila glede volitev in imenovanj funkcionarjev, organov in komisij DU: Upravni odbor DU lahko na korespondenčen način preko e-pošte izvede sejo in sprejme sklep, da se do nadaljnjega zaradi razglasitve epidemije COVID-19 podaljša delovanje mandata trenutnim funkcionarjem DU in članom, ki so v organih ali komisijah. Volitve in imenovanja se lahko izvedejo kasneje, ko bo spet mogoče izvesti občni zbor oz. zbor članov.

21. V kolikor v DU in PZDU ponovno vzpostavite delovanje pisarn, priporočamo, da sprejmete ustrezna navodila za ravnanje, prav tako pa zagotovite vsa priporočila in higienske ukrepe NIJZ.

22. S 23.5.2020 se lahko ponovno izvaja športna in rekreacijska dejavnost, tudi šport starejših in šport invalidov. S tem dnem so pri omenjenih dejavnostih dovoljeni kontakti in tekmovanja. Pri načrtovanju, organiziranju in izvedbi teh dejavnosti, upoštevajte higienska priporočila NIJZ (prenovljeno 5.5.2020). Ostale dejavnosti se aktivira z nadaljnjimi sprostitvami ukrepov, zato priporočamo, da stalno spremljate medije in izjave za javnost.

23. Prostovoljci programa Starejši za starejše so se v lokalnem okolju odlično povezali s predstavniki občin in civilne zaščite ter po svojih močeh, tudi s prostovoljnim šivanjem mask, nadaljevali svoje poslanstvo, to je nudenje pomoči starejšim. Nujna prostovoljska pomoč se opravlja ob upoštevanju vseh higienskih priporočil NIJZ ter navodil MDDSZ za izvajalce socialno varstvenih programov.

Vsa navodila in stališča sprejeta in izdana dne 6.3.2020, 10.3.2020, 16.3.2020 in 12.5.2020 ne veljajo več.

Janez Sušnik
Predsednik ZDUS

NOVO STALIŠČE ZDUS O RAVNANJU V ČASU KORONAVIRUSA, 12. 5. 2020

Vodstvo Zveze DUS: predsednik Janez Sušnik, ter podpredsednici Vera Pečnik in Jožica Puhar, je dne 12. 5. 2020 zavzelo stališče glede epidemije COVID-19:

Preberite si izjavo in protokol na spodnjih povezavah:

– Izjava

– Protokol

Ostanite zdravi!

ZAŽIVEL JE ČVEKIFON – #OSTANIDOMA IN POKLIČI 080 38 07

https://www.simbioza.eu/sl/2019/novice/zazivel-je-cvekifon-ostanidoma-in-poklici-080-38-07

SPOROČILO IZ PISARNE ZDUS, 26. 3. 2020

Spoštovani,

po prevzemu pošte, ki jo zaradi dela od doma 1x tedensko prevzemamo v poštnem predalu, smo opazili, da je še vedno veliko pošte iz DU, kar lahko kaže tudi na to, da nekatera DU še delujejo in niso zaprla svojih vrat do izteka ukrepov ob epidemiji. Vsekakor pa je možno tudi, da delate od doma, a še vedno hodite na pošto oddajati pošiljke.
Želeli bi vas spomniti, da je še kako važno, da v teh dneh ostajamo doma, skrbimo en za drugega in ostanemo zdravi, tudi s tem, da ne hodimo v prostore, kjer je okužba možna še prej!
Predlagamo, da vse kar je le mogoče uredimo preko elektronskih storitev (banka, pošta,…).

Prosimo, ostanite doma, vemo da je težko, a prej ko to zajezimo, prej se bomo lahko družili in uživali lepe dni s svojimi najbližjimi!

S spoštovanjem,

Lara Valič
Odnosi z javnostmi
#ostanidoma #delamoddoma
Zveza društev upokojencev Slovenije – Zveza DUS
Kebetova ulica 9, 1000 Ljubljana
http://www.zdus-zveza.si/
T: +386 1 519 41 17 / M: +386 41 480 395

Upokojencem, ki imamo pokojnino nižjo od 700 evrov, od 130 do 300 evrov dodatka, 24. 3. 2020

Med ukrepi za blažitev posledic zaradi epidemije koronavirusa je tudi solidarnostni dodatek za upokojence. Prejemniki pokojnin v višini do 500 evrov bomo prejeli 300 evrov dodatka, tisti s pokojnino, ki znaša več kot 500, a ne več kot 600 evrov, bomo upravičeni do dodatka v višini 230 evrov, tisti s pokojnino, ki znaša več kot 600, a ne več kot 700 evrov, pa do dodatka v višini 130 evrov. Prejeli ga bomo 15. aprila.
Solidarnostni dodatek se ne bo zavedel med osebne prihodke posameznika tako, da bi kakor koli vplival na upravičenost do ostalih socialnih pomoči in pomoči na domu in na dohodnino.

(klik)Odziv in predlogi ZDUS na predlog kriznega dodatka za upokojence, 23. 3. 2020

PREPOVED JAVNEGA ZBIRANJA, 20. 3. 2020

V imenu Vlade RS vas obveščamo, da zaradi epidemije bolezni COVID-19 od 20. 03. 2020 od 00:00 ure dalje velja začasna prepoved javnega zbiranja. Pomagajmo sebi in drugim. Skupaj zmoremo.

(klik) NOVO stališče ZDUS glede kronavirusa, 16. 3. 2020

Klicni center za informacije o koronavirusu – 080 1404

V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij v zvezi z novim koronavirusom je Urad vlade za komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Infekcijsko kliniko in Ministrstvom za javno upravo vzpostavil klicni center.

Na brezplačni telefonski številki 080 1404 lahko dobite informacije vsak dan med 8. in 20. uro. Če kličete iz tujine, je klicni center dosegljiv na +386 1 478 7550

Klicateljem na vprašanja odgovarjajo študentje višjih letnikov Medicinske fakultete pod mentorstvom ustreznih strokovnih služb / strokovnjakov.

Pokličite 080 1404

STALIŠČE ZDUS glede aktualne problematike izbruha Koronavirusa, 10. 3. 2020:

 • da se opozori na zagotavljanje ustreznih higienskih razmer, ki jih priporoča NIJZ. Upoštevajmo navodila, predvsem pa bodimo odgovorni tako do sebe, kot do drugih;
 • vse aktivnosti na ZDUS, seje organov in delovnih teles, do preklica potekajo korespondenčno;
 • DU naj kot organizatorji Zbora članov upoštevajo odločitev ministra za zdravje, ki z današnjim dnem omejuje dogodke do 100 ljudi, navodila in priporočila NIJZ, Vlade RS in ministra za zdravje. DU v primeru izvedbe zbora članov upoštevajo določbe temeljnega akta DU v primeru, da se zbora udeleži manjše število članov. V kolikor zaradi aktualne situacije Zbora članov ne boste sklicali, lahko letno poročilo DU, ki ga potrjuje najvišji organ, torej Zbor članov, oddate na AJPES s potrditvijo predhodnih organov (Upravni odbor, Nadzorni odbor), sklep Zbora članov pa se na AJPES odda naknadno – vse to mora biti v poročilu jasno navedeno in podprto z datumi;
 • izobraževanje programa Starejši za starejše, katerega organizator je ZDUS, se z dnem, 11.3.2020 prekine in nadaljuje v kasnejšem terminu po dogovoru s Hotelom Delfin, o čemer boste obveščeni naknadno in pravočasno;
 • prostovoljcem programa Starejši za starejše priporočamo naj ne obiskujejo uporabnikov na domu, v kolikor pa jih bodo obiskovali, naj dosledno upoštevajo navodila in priporočila NIJZ, Vlade RS in ministra za zdravje glede ustreznih higienskih razmer;
 • DU priporočamo, da se glede na ciljno destinacijo, izleti in letovanja začasno oz. do nadaljnjega odložijo;
 • priprave na Dneve medgeneracijskega sožitja, ki bodo od 19. – 21.5.2020 na Gospodarskem razstavišču potekajo nemoteno.
To stališče je sprejeto glede na trenutno stanje. Vse nadaljnje informacije bomo tekoče sporočali.
Janez Sušnik, predsednik Zveze DUS
Vera Pečnik, podpredsednica Zveze DUS
Jožica Puhar, podpredsednica Zveze DUS

Preventivno obvestilo o koronavirusu SARS-CoV-2

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

Če ste v zadnjih 14 dneh bivali v krajih, kjer so dokazane okužbe s korona virusom (SARS – CoV-2 oz. COVID- 19 infekcija) IN

imate povišano telesno temperaturo in znake okužbe dihal (kašelj, občutek težkega dihanja)

OSTANITE DOMA

in pokličite svojega izbranega zdravnika ali Urgentni center Novo mesto (07 62 00 700).

Prejeli boste navodilo, kam se javite na pregled.

Zaradi zmanjšanja možnosti prenosa okužbe, NE ODHAJAJTE K ZDRAVNIKU BREZ PREDHODNEGA TELEFONSKEGA DOGOVORA.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ves čas spremlja dogajanje v zvezi z izbruhom novega koronavirusa. Vse novosti in podatke redno osvežujejo in so dostopni na spletni strani

https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov.

Za podrobnejša pojasnila in navodila lahko kontaktirate tudi epidemiologa z NIJZ (na telefonski številki 031 646 617 in 031 619 118, vsak dan med 9.00 in 17.00 uro).

Za informacije lahko pokličete tudi dežurnega dispečerja epidemiologa na 01 522 45 40 ali 01 522 45 41.

Navodila za paciente Zdravstvenega doma Novo mesto so objavljena na spletni strani https://zd-nm.si/.

NASVETI ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma in pokličemo osebnega zdravnika oz dežurno službo.

Dodatne informacije lahko dobite na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje- NIJZ: https://www.nijz.si/ ali 031 646 617 (vsak dan med 9.00 in 17.00 uro).