Loading Dogodki

« Vsi Dogodki

 • Ta dogodek je minil.

RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PRIZNANJA PZDU IN ZDUS V LETU 2021

30. marca, 2021 - 31. julija, 2021

Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve PZDU

 

Spoštovane predsednice, spoštovani predsedniki, vodstva društev

Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve  ZDUS, je pričela postopek zbiranja predlogov za priznanja ZDUS,

Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve PZDU pa .zbiranje pobud za priznanja  PZDU.

Društva predloge za priznanja posredujete  Komisiji  PZDU ,pri tem pa  je obvezno  upoštevati določila Pravilnika o priznanjih in sicer :

 • Za priznanje  PZDU –lahko predlagate  člana društva, ki je že prejel priznanje DU  in je od priznanja preteklo  4 leta,
 • Za priznanje ZDUS predlagate člana društva , ki je že prejel priznanje PZDU in je od prejema priznanja že poteklo  4 leta,
 • Za priznanja mala plaketa ZDUS; velika plaketa ZDUS, častni član ZDUS ,upoštevajte zahtevane pogoje ,ki so navedeni  v čl. 18., 19.,20., in 21, za vse  pa velja, da mora  med priznanji preteči 4 leta,

DU morajo pobude za priznanja obvezno predložiti na univerzalnem obrazcu za priznanja, na katerega je potrebno obvezno navesti vrsto predlaganega priznanja, obrazec pa v roku poslati na PZDU.

Roki za predložitev priznanj

DU predložijo obrazložene pobude na predpisanih obrazcih na PZDU do vključno 31.7.2021. Obrazec je  v priponki.

PZDU  Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve, kot predlagatelj priznanj, bo pobude pregledala in po ugotovitvi, da kandidat izpolnjuje zahtevane pogoje in kriterije za pridobitev priznanja, sprejme predlog za priznanje. Te predloge in tudi svoje predloge za priznanja posreduje na ZDUS do vključno 30.9.2021 Komisiji za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS.

Na PZDU zbiramo predloge za priznanje za najboljša DU v letu 2021.

V letu 2020 zaradi znanih razlogov nismo zbirali predlogov za najboljše DU, letos pa upamo, da nam bo  bolj naklonjena epidemiološka situacija in bo delovanje društev potekalo nemoteno. Pričakujemo vaše predloge,

Vas pa prosimo da upoštevate kriterije in v predlogu navedete, katere  od navedenih dejavnosti izvajate.

Priznanje za najbolj aktivno DU se podeljuje na predlog PZDU, enemu izmed najbolj aktivnemu DU, ki:

 • izvaja najmanj pet panog v okviru športne, rekreativne in gibalne dejavnosti (na primer: planinarjenje, pohodništvo, kolesarjenje, plavanje in drugo) ter doseganje rezultatov na teh področjih na ravni PZDU in ZDUS;
 • na področju kulture in tehnične kulture organizira najmanj tri različne dejavnosti (na primer:pevski zbori, folklora, godba, ansambli, dramska dejavnost, ročna dela, likovna dejavnost in drugo);
 • aktivno izvaja izletniško in počitniško dejavnost, tudi v sodelovanju s sosednjimi DU;
 • praviloma sodeluje v programu Starejši za višjo kakovost življenja doma  Starejši za starejše, ki ga uspešno koordinira pokrajinski koordinator;
 • ima poravnane obveznosti do PZDU in ZDUS.

Vaš predloge prosim posredujete na : pzdu-dolenjske@t-2.net

V prvi priponki imate izpisane člene iz Pravilnika o priznanjih ZDUS, ki določa še druge vrste priznanj in v kolikor imate predloge za katero od njih, ga prosim posredujte na PZDU:

V pričakovanju vaših predlogov vas lepo pozdravljamo

 

Predsednica KOS PZDU:  Rožca Šonc                                                    Predsednik PZDU: Dušan Kraševec

 

_____________________________________________________________________________

 

Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS

 

OBVESTILO O PRIČETKU POSTOPKA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PRIZNANJA

 

Na podlagi določb 28. in 29. člena Pravilnika o priznanjih z dne 18.4.2018 in njegovih kasnejših sprememb in dopolnitev, Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve začenja

 

POSTOPEK ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PRIZNANJA ZDUS V LETU 2021

Pobudniki in predlagatelji

Pri pripravi pobud in predlogov za priznanja ZDUS, pobudniki (DU in klubi) in predlagatelji (PZDU in ZDUS) upoštevajte določbe Pravilnika o priznanjih od 16. do 27. člena. V univerzalen obrazec za priznanje je potrebno zahtevane podatke natančno in dosledno navesti.

 

DU morajo pobude za priznanja obvezno predložiti na univerzalnem obrazcu za priznanja, na katerega je potrebno obvezno navesti vrsto predlaganega priznanja, obrazec pa v roku poslati na PZDU.

 

Roki za predložitev priznanj

 

Pobudniki, DU in klubi predložijo obrazložene pobude na predpisanih obrazcih na PZDU do vključno 31.7.2021.

 

PZDU kot predlagatelj priznanj pregleda pobude in po ugotovitvi, da kandidat izpolnjuje zahtevane pogoje in kriterije za pridobitev priznanj, sprejme predlog za priznanje. Te predloge in tudi svoje predloge za priznanja posreduje na ZDUS do vključno 30.9.2021 Komisiji za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS.

 

PZDU prosimo, da v okviru razpisa in v danem roku predložijo tudi predloge za priznanja za najboljša DU v letu 2021.

 

Rok za vlaganje predlogov je potrebno spoštovati, ker prepozno vloženih predlogov komisija ne bo upoštevala (29. člen). Prav tako bo komisija zavrgla predloge za priznanja, ki niso posredovana na predpisanih obrazcih, nimajo ustrezne obrazložitve, ne upoštevajo pogoja postopnosti za dodelitev priznanja in ne upoštevajo štiriletno časovno razmerje ter drugih določb 29. člena pravilnika.

 

Zaradi lažje priprave predlogov za priznanja ZDUS so v nadaljnjem tekstu navedeni členi Pravilnika o priznanjih, ki opredeljujejo obravnavano področje.

 

ZDUS in PZDU vložijo predloge za PRIZNANJA ZDUS in POSEBNA PRIZNANJA ZDUS.

 

 1. PRIZNANJA ZDUS

 

(4. člen)

 

Priznanja ZDUS določa 50. člen Statuta ZDUS:

 • pisno priznanje ZDUS;
 • mala plaketa ZDUS;
 • velika plaketa ZDUS;
 • Častni član ZDUS.

 

Ta priznanja ZDUS se lahko podeljujejo (2. in 3. člen) upokojencem, članom DU ter organizacijam in sicer državnim organom, javnim zavodom, lokalnim skupnostim in njihovim organom, gospodarskim družbam in drugim organizacijam ter organom in fizičnim osebam za zasluge pri delovanju upokojenskih organizacij (v nadaljnjem besedilu organizacije in fizične osebe). Ta priznanja se lahko podeljujejo tudi tujim upokojenskim društvom in drugim organizacijam ter njihovim članom za prispevek h krepitvi in ugledu ter medsebojnem sodelovanju in  pomoč (v nadaljnjem besedilu tuje organizacije in fizične osebe).

 

Pri pobudah in predlogih za priznanja ZDUS je potrebno upoštevati:

 

POGOJI ZA PODELITEV PRIZNANJ

 

(16. člen)

 

Prvo priznanje, ki ga ZDUS lahko podeli upokojencu je pisno priznanje ZDUS. Podeli se lahko članu, ki je že prejel priznanje DU in PZDU na podlagi tega pravilnika po preteku in najmanj štiri letnega delovanja v DU. Naslednja priznanja se lahko podelijo po preteku štirih let od prejema prejšnjega priznanja.

 

Šteje se, da je pogoj števila let izpolnjen, če preteče četrto leto v tekočem letu.

 

Predlog za priznanje se predloži na posebnem obrazcu.

(17. člen)

 

Pristojni organ DU poda PZDU pobudo za podelitev priznanj ZDUS. Tako pobudnik DU in PZDU kot predlagatelj, morata upoštevati pogoje in kriterije, ki veljajo za posamezno priznanje ZDUS. Upoštevati morata štiriletni časovni razmik med enim in drugim priznanjem ZDUS ter postopnost pri dodelitvi posameznih priznanj  ZDUS od najnižjega do najvišjega, glede na pomembnost opravljenega dela.

Predlog PZDU, ki ne upošteva postopnosti dodeljevanja priznanj in časovne razmejitve med priznanji je po tem pravilniku ničen, razen v izjemah, ki jih ta pravilnik določa.

 

Kandidat, ki je predlagan za priznanje ZDUS, mora predhodno že imeti priznanje DU in PZDU.

 

Vsako priznanje se kandidatu podeljujejo le enkrat. Kandidatu, ki je že prejel višje priznanje, ni mogoče podeliti nižjega priznanja.

 

PISNO PRIZNANJE ZDUS (18. člen)

 

Upokojenec mora najmanj 4 leta uspešno delovati v upokojenski organizaciji na socialno-zdravstvenem, humanitarnem, kulturno-umetniškem, športnem, publicističnem, izobraževalnem ali drugih področjih v korist upokojencev in že prejeti priznanje DU in PZDU.

 

MALA PLAKETA ZDUS (19. člen)

 

Upokojenec mora najmanj 4 leta uspešno delovati v upokojenski organizaciji, s tem da je bil 4 leta predsednik ali član organa upokojenske organizacije ali da je v tem obdobju vodil eno izmed področij delovanja društva in je že prejel pisno priznanje ZDUS.

 

Že prejeto priznanje za zasluge, dodeljeno po doslej veljavnih pravilnikih, se upošteva kot pisno priznanje ZDUS.

 

VELIKA PLAKETA ZDUS (20. člen)

 

Upokojenec mora najmanj 8 let uspešno delovati v upokojenski organizaciji, s tem da je bil 8 let predsednik ali član organa upokojenske organizacije ali da je v tem obdobju vodil eno izmed področij delovanja društva in je že prejel malo plaketo  ZDUS.

 

Že prejeta plaketa za zasluge, dodeljena po doslej veljavnih pravilnikih, se upošteva kot mala plaketa ZDUS.

 

 

ČASTNI ČLAN ZDUS (21. člen)

 

Priznanje Častni član ZDUS je najvišje priznanje ZDUS, ki se podeli za večletno delo in izjemne dosežke vodilnemu funkcionarju ZDUS, ki jih je dosegel ter vpliv teh na uspešno delovanje, razvoj, ugled in uveljavitev ZDUS.

 

 1. POSEBNA PRIZNANJA ZDUS

 

(5. člen)

 

Posebna priznanja ZDUS so:

 • priznanje za zasluge ZDUS;
 • priznanje za najbolj aktivno DU;
 • priznanje prostovoljec ZDUS;
 • plaketa ZDUS za visoke okrogle obletnice delovanja DU;
 • plaketa ZDUS za dolgoletno in uspešno delovanje pevskih zborov, kulturnih skupin in športnih sekcij.

 

Predsednik ZDUS lahko v izjemnih primerih in iz upravičenega razloga posameznemu zaslužnemu upokojencu iz vrst DU, PZDU in ZDUS podeli priznanje, za katerega določi vrsto in način podelitve.

 

ZDUS lahko s sklepom Upravnega odbora ZDUS podeli v izjemnih primerih in iz upravičenega razloga, priznanje ZDUS navedenim posameznikom ali institucijam iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki mu določi tudi vrsto in naziv.

 

PRIZNANJE ZA ZASLUGE ZDUS (22. člen)

 

Se dodeljuje fizičnim osebam in organizacijam za uspešno delo pri krepitvi ugleda in vloge DU, PZDU in ZDUS v družbi in za izredno delo ali materialni doprinos na področjih njihovega delovanja ali za izjemno pomemben prispevek ali materialno pomoč pri izvedbi enkratnih aktivnosti.

 

PRIZNANJE ZA NAJBOLJ AKTIVNO DU (23. člen ) – predlagatelj PZDU

 

Priznanje za najbolj aktivno DU se podeljuje na predlog PZDU, enemu izmed najbolj aktivnemu DU, ki:

 • izvaja najmanj pet panog v okviru športne, rekreativne in gibalne dejavnosti (na primer: planinarjenje, pohodništvo, kolesarjenje, plavanje in drugo) ter doseganje rezultatov na teh področjih na ravni PZDU in ZDUS;
 • na področju kulture in tehnične kulture organizira najmanj tri različne dejavnosti (na primer:pevski zbori, folklora, godba, ansambli, dramska dejavnost, ročna dela, likovna dejavnost in drugo);
 • aktivno izvaja izletniško in počitniško dejavnost, tudi v sodelovanju s sosednjimi DU;
 • praviloma sodeluje v programu Starejši za višjo kakovost življenja doma – Starejši za starejše, ki ga uspešno koordinira pokrajinski koordinator;
 • ima poravnane obveznosti do PZDU in ZDUS.

 

Za manjša DU, ki štejejo do vključno 100 individualnih članov pa se upošteva zmanjšanje aktivnosti iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena, na dve panogi oziroma področji.

 

Priznanje se podeljuje praviloma enkrat letno po možnosti na Zboru članov ZDUS ali na Dan ZDUS.

 

PRIZNANJE PROSTOVOLJEC ZDUS (24. člen)

 

Priznanje prostovoljec ZDUS se vsako leto dodeljuje upokojencu za dolgoletno prostovoljsko delovanje na vseh področjih prostovoljskega delovanja DU, PZDU in ZDUS.

 

Priznanje prostovoljec ZDUS se za program Starejši za starejše na humanitarnem področju vsako leto dodeljuje ob upoštevanju naslednjih kriterijev:

 • najmanj štiriletno uspešno delo na programu;
 • doseženo število obiskov v skladu z veljavnimi navodili programa Starejši za starejše;
 • dalj časa trajajoča organizirana pomoč ali storitev.

 

Predlog za priznanje prostovoljec ZDUS za program Starejši za višjo kakovost življenja doma – starejše poda Programski svet programa Starejši za starejše na pobudo DU ter ga posreduje komisiji.

 

PRIZNANJE ZA OKROGLE OBLETNICE UPOKOJENSKIH ORGANIZACIJ (25. člen)

 

DU in PZDU se ob njihovih obletnicah aktivnega in uspešnega dela dodeljuje posebne spominske plakete in sicer:

 • za 10 let – Mala plaketa ZDUS za 50 let aktivnega in uspešnega delovanja;
 • za 20 let – Mala plaketa ZDUS za 50 let aktivnega in uspešnega delovanja;
 • za 30 let – Mala plaketa ZDUS za 50 let aktivnega in uspešnega delovanja;
 • za 40 let – Mala plaketa ZDUS za 50 let aktivnega in uspešnega delovanja;
 • za 50 let – Mala plaketa ZDUS za 50 let aktivnega in uspešnega delovanja;
 • za 60 let – Mala plaketa ZDUS za 60 let aktivnega in uspešnega delovanja;
 • za 70 let – Velika plaketa ZDUS za 70 let aktivnega in uspešnega delovanja;
 • za 80 let – Velika plaketa ZDUS za 80 let aktivnega in uspešnega delovanja;
 • za 90 let – Velika plaketa ZDUS za 90 let aktivnega in uspešnega delovanja;
 • za 100 let – Velika plaketa ZDUS za 100 let aktivnega in uspešnega delovanja.

Priznanja se po možnosti podelijo ob slovesnih dogodkih DU in PZDU.

 

PRIZNANJE ZA OKROGLE OBLETNICE PEVSKIM ZBOROM, KULTURNIM SKUPINAM IN ŠPORTNIM SEKCIJAM DU (26. člen)

 

Za ta priznanja lahko predlagate pevske zbore, kulturne skupine in športne sekcije DU za njihovo aktivno in uspešno delo (od 10 let dalje let za okroglo obletnico).

 

 

Prosimo, upoštevajte navodila, da bo lahko komisija pravočasno oblikovala predloge za Upravni odbor ZDUS.

 

Za DU in klube je rok za predložitev pobud za priznanja na PZDU do vključno 31.7.2021. PZDU pa predloge na obrazcih predložijo do vključno 30.9.2021 na ZDUS. Posebej opozarjamo PZDU na 23. člen za pravočasno posredovale predloge za najbolj aktivno DU v letu 2021.

 

Prosimo, da vse predloge posredujete skenirane na tajnistvo@zdus-zveza.si.

 

Za dodatna pojasnila pišite na: tajnistvo@zdus-zveza.si ali pokličite na 01 519 50 86.

 

Ljubljana, 30.3.2021

 

Karolina Vida Rozman, l.r.

Predsednica komisije

__________________________

Glej še pod PRIZNANJA

Všečkaj in sledi

Podrobnosti

Začetek:
30. marca, 2021
Konec:
31. julija, 2021